Trest odnětí svobody uložený v zahraničí může být vykonán i v české věznici

Stránky: 1 2


Český státní příslušník vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině (odsuzující stát) může být předán k výkonu tohoto trestu do České republiky na základě mezinárodní smlouvy, jejímž účastníkem je Česká republika, anebo na bezesmluvním základě při zaručení vzájemnosti, tj. pokud to připouští jak právo České republiky, tak právo odsuzujícího státu. Ve výjimečných případech (z humanitárních důvodů), jedná-li se o převzetí občana ČR s jeho souhlasem, lze cizozemské rozhodnutí v České republice uznat a vykonat i bez dalších podmínek.

Žádost o předání k výkonu trestu do České republiky může odsouzená osoba podat přímo poštou, anebo prostřednictvím zastupitelského úřadu (velvyslanectví či konzulátu) České republiky příslušného pro odsuzující stát (seznam zastupitelských úřadů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí). Žádost je třeba adresovat Ministerstvu spravedlnosti ČR. Doporučuje se, aby současně odsouzená osoba podala žádost i k příslušnému orgánu odsuzujícího státu. Po obdržení žádosti odsouzené osoby Ministerstvo spravedlnosti ověří její státní občanství a požádá cizí stát o zaslání podkladů nezbytných pro podání návrhu příslušnému krajskému soudu na uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice.

Po obdržení a vyhodnocení podkladů (a jejich případném překladu do češtiny) Ministerstvo spravedlnosti podá, jsou-li pro to splněny podmínky, návrh krajskému soudu příslušnému podle místa trvalého pobytu odsouzené osoby v České republice, na jehož základě krajský soud cizozemský odsuzující rozsudek uzná a rozhodne, zda se bude ve výkonu trestu pokračovat bez jeho přizpůsobení, anebo jej přizpůsobí na trest odnětí svobody, který by v České republice bylo možné za daný trestný čin uložit. Cizozemský rozsudek nemůže být v České republice uznán, zejména pokud

  • byl vydán pro čin, který není trestným činem podle českého práva,
  • byl vydán pro trestný čin výlučně politického nebo vojenského charakteru,
  • byl vydán v řízení, které neodpovídalo závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách,
  • výkon trestu je podle českého práva promlčen,
  • odsouzená osoba již byla pro týž skutek odsouzena českým soudem anebo bylo v České republice již uznáno jiné cizozemské rozhodnutí týkající se téže osoby a téhož skutku,
  • odsouzená osoba není vzhledem ke svému věku podle právního řádu České republiky trestně odpovědná, nebo
  • odsouzená osoba požívá výsad a imunit, pro které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

V řízení o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku v České republice má odsouzená osoba vždy obhájce (pokud si jej nezvolí, bude jí soudem ustanoven). Rozsudek krajského soudu o uznání cizozemského odsuzujícího rozsudku (tzv. uznávací rozsudek) je odsouzené osobě vždy doručen a odsouzená osoba proti němu ve lhůtě 8 dnů od doručení může podat odvolání, o kterém rozhoduje příslušný vrchní soud.

Pokud uznávací rozsudek nabude právní moci, tj. odvolání nebylo podáno, anebo bylo vrchním soudem zamítnuto, může Ministerstvo spravedlnosti vyslovit souhlas s převzetím odsouzené osoby do České republiky. Na vyslovení souhlasu Ministerstva spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby není právní nárok a jeho vyslovení vždy závisí na posouzení okolností daného případu.

Svůj souhlas (či nesouhlas) s převzetím odsouzené osoby sdělí Ministerstvo spravedlnosti odsuzujícímu státu a odsouzené osobě. V případě souhlasu Ministerstvo spravedlnosti s převzetím odsouzené osoby se odsuzujícímu státu zasílá rovněž informace o způsobu výkonu trestu v České republice, na jejichž základě se odsuzující stát rozhodne, zda vysloví souhlas s předáním odsouzené osoby.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: