Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 330/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


4.      Vyhodnocení nákladů a přínosů

 4.1 Identifikace nákladů a přínosů

 Varianta 0

 Dopad na státní (veřejné) rozpočty

Zatížení státního rozpočtu, a to v řádu až miliónů EUR, z důvodu hrozby sankcí ze strany EU za neplnění povinnosti implementovat předmětné směrnice Evropského parlamentu a Rady a rámcová rozhodnutí Rady.

Dopad na podnikatelské prostředí, občany

Zůstane nezměněn.

Dopad na životní prostředí

Zachování současného stavu by mělo negativní dopad na ochranu životního prostředí, neboť platná právní úprava dostatečně nechrání životní prostředí jako celek, jednotlivé složky životního prostředí, vodní zdroje a všechny významné části přírody.

Varianta 1

Dopad na státní (veřejné) rozpočty

V oblasti ochrany životní prostředí lze předpokládat, že může dojít k nárůstu počtu případů kvalifikovaných jako trestný čin zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to na 50 až 70 případů ročně z důvodů zjednodušení skutkové podstaty trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, nové formulace skutkových podstat dopadajících na poškození nebo ohrožení zvláště chráněných částí přírody, území soustavy Natura 2000 i vybraných významných částí přírody pokrytých tzv. obecnou ochranou (významný krajinný prvek, jeskyně, přírodní park), dále také spáchání trestného činu neoprávněného nakládání, ohrožení a poškození chráněných živočichů a rostlin proti druhu silně ohroženému. Obecně nelze vyčíslit náklady na trestní řízení, které jsou značně individuální, (např. nelze předem odhadnout v kolika případech bude nutno v rámci dokazování vyžádat znalecký posudek, popřípadě více znaleckých posudků z různých vědních oborů a v kolika případech se bude možno spokojit s pouhým odborným vyjádřením). Navýšení počtu zaměstnanců u orgánů činných v trestním řízení ani u České inspekce životního prostředí se nepředpokládá.

V souvislosti s rozšířením postihu teroristického útoku a rasistických trestných činů se nepředpokládá dopad na státní rozpočet. V případě zpřísnění postihu korupce dojde k celkovému ozdravení společnosti bez zřejmého dopadu na státní rozpočet. Ostatní navrhované legislativní změny jsou převážně technického charakteru a taktéž nebudou představovat finanční zátěž pro rozpočet.

Dopad na podnikatelské prostředí, občany

Subjekty by se měly zdržet jednání, které by znamenalo spáchání trestného činu. V případě zpřísnění postihu korupce, zvláště u úředních osob, se předpokládá pozitivní celospolečenský dopad.

Dopad na životní prostředí

Úprava bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož se zvýší jeho ochrana z důvodu jak transpozice směrnice, tak odstranění nedostatků současné právní úpravy, včetně rozšíření trestněprávní ochrany na významné části přírody jako jsou také památné stromy, významné krajinné prvky, jeskyně, zvláště chráněné území, apod.

4.2 Konzultace

Ministerstvo životního prostředí (odbor ekonomických nástrojů, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity a odbor legislativní), ministerstvo spravedlnosti (odbor legislativní a mezinárodní odbor trestní), Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Česká inspekce životního prostředí, NGOs (Arnika, Zelený kruh, La Strada), Ministerstvo zahraničních věcí.

  1. 5.      Návrh řešení

Hrozba sankcí z důvodu, že nebyly implementovány  směrnice Evropského parlamentu a Rady a rámcová rozhodnutí Rady vylučuje ponechání současného stavu beze změn. Rovněž naplňování programového prohlášení vlády vyžaduje změny trestního zákoníku.  Byla uvažována i varianta tzv. „čisté“ implementace, která však byla vyloučena z důvodu, že by neodstraňovala nedostatky trestního zákoníku, které se objevily při jeho praktickém využívání  a nezajišťovala by vyšší a komplexní ochranu životního prostředí. Toto řešení by bylo neúplné a nefunkční. Doporučujeme proto přijmout navrhovanou variantu 1.

  1. 6.      Implementace a vynucování

Orgány zodpovědné za implementaci a vynucování: Ministerstvo spravedlnosti ČR a orgány činné v trestním řízení.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: