Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 330/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


K bodu 47 (§ 405)

Toto ustanovení transponuje požadavek Rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Dochází ke změně ustanovení § 405 (popírání,zpochybňování, schvalování, a ospravedlňování genocidia) tím, že se navrhuje podle požadavků rámcového rozhodnutí postihovat i  jiné zločiny proti lidskosti, než pouze zločiny nacistů a komunistů a dále se navrhuje doplnit také doposud chybějící postih veřejného schvalování, popírání nebo ospravedlňování válečných zločinů (čl. 1 odst. 1 písm. c) Rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva).

K části druhé

K bodu 1 a 2 (§ 152)

V souvislosti se zaváděním elektronického kontrolního systému, je zapotřebí ošetřit i otázku jeho zpoplatnění, a to v § 152 tr. řádu. Předpokládá se, že platba bude stanovena formou denní sazby, stejně jako je tomu v případě trestu domácího vězení, a že částka bude rovněž totožná (vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, stanoví, že denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vězení).

K bodu 3 (§ 152 odst. 3.)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která souvisí s novelizací § 152 odstavce 1.

K bodu 4 (§ 155 odst. 3)

Předseda senátu soudu, který rozhodl o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody rozhodne též o povinnosti odsouzeného k úhradě nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému. Při tom bude postupovat podle vyhlášky č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení.

K bodu 5 (§ 155 odst. 6)

Jedná se o legislativně technickou změnu, která souvisí s novelizací § 155 odstavce 3.

K bodu 6 (§ 306a odst. 3)

Skončilo-li řízení proti uprchlému pravomocným odsuzujícím rozsudkem a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, na návrh odsouzeného soud  takový rozsudek zruší a hlavní líčení provede znovu. Navrhuje se doplnění § 306a tak, že doba od právní moci odsuzujícího rozsudku do jeho zrušení podle § 306a odst. 2 se do promlčecí doby nezapočítává. Reaguje se tak na případy, kdy byla osoba odsouzena v řízení proti uprchlému a k jejímu vydání nebo předání podle evropského zatýkacího rozkazu dojde až s odstupem řady let (jak se v praxi často děje) a následně dojde ke zrušení odsuzujícího rozsudku podle § 306a odst. 2 trestního řádu. Přičemž hrozí, že ve skutečnosti nebude možné hlavní líčení v nezbytném rozsahu provést znovu, neboť trestní stíhání, resp. trestní odpovědnost již byla v mezidobí promlčena.

K bodu 7 ( § 334 odst. 1)

Do § 334a odstavec 1 se doplňuje povinnost soudu zaslat nařízení výkonu trestu též příslušnému středisku Probační a mediační služby, aby zajištěna řádná kontrola odsouzeného.

K bodu 8 (§ 340b)

V návaznosti na doplnění trestního zákoníku (§ 65 odst. 2) v tom směru, že se dává soudu možnost, přeměnit trest obecně prospěšných prací v trest domácího vězení, je třeba provést odpovídající doplnění v § 340 tr. řádu, které upravuje postup soudu a probačního úředníka při přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení nebo v trest odnětí svobody.

K části třetí

Účinnost zákona se s ohledem na naléhavost úkolů stanoví s minimální legisvakancí.

V Praze dne 2. března 2011

předseda vlády RNDr. Petr Nečas, v. r.

 ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, v. r.


[1] Týká se Ohrožení a poškození životního prostředí dle § 181a, § 181 b trestního zákona č. 140/1961 Sb.

[2] stav k 4. 6. 2010; týká se poškození a ohrožení životního prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti dle § 293 a §  294 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

[3] Jedná se o případy, které byly neformálně projednávány a konzultovány s Českou inspekcí životního prostředí

[4] § 5 a 6 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: