Amnestie z 1. ledna 2013 – výklad

Stránky: 1 2


3. Nepodmíněné tresty odnětí svobody přesahující jeden rok ale nepřevyšující tři roky, pokud odsouzený je ročník 1943 nebo starší – v tomto bodě se amnestie vztahuje na všechny odsouzené starší 70 let. I v tomto bodě jde o amnestii „podmíněnou“ stejně jako v předchozím bodě.

4. Nepodmíněné tresty odnětí svobody u osob ročník 1938 a starších – na tyto osoby se amnestie vztahuje, pokud trest odnětí svobody, který jim byl uložen, není delší, než 10 let.

5. Podmíněné tresty odnětí svobody – u podmíněných trestů odnětí svobody se amnestie týká

  • všech odsouzených narozených v roce 1943 nebo dříve, a to bez ohledu na to, jak dlouhý podmíněný trest jim byl uložen
  • všech podmíněných trestů odnětí svobody, které nepřesahují dva roky (myslí se tím délka trestu, nikoliv délka zkušební doby, ta může klidně být delší než dva roky).

6. Tresty obecně prospěšných prací – týká se všech trestů bez jakéhokoliv omezení, pokud dosud nebyly celé vykonány.

7. Tresty domácího vězení – týká se všech trestů bez jakéhokoliv omezení, pokud dosud nebyly celé vykonány.

 Amnestie se týká i těch nepodmíněných trestů odnětí svobody, z nichž byl odsouzený podmíněně propuštěn, pokud jsou splněny podmínky uvedené výše. Pro to, zda se amnestie použije, je důležitá výměra celého trestu odnětí svobody, tak, jak byl pravomocným rozsudkem uložen. Nezáleží tedy na tom, po jak dlouhé době byl odsouzený podmíněně propuštěn, ani na tom, jak dlouhá část trestu mu podmíněným propuštěním byla prominuta, ani na tom, jak dlouhá byla stanovena zkušební doba. Pokud tedy půjde o některý z případů uvedených v bodě 1 a 4, nebude již možné rozhodnout o přeměně podmínky zpět na nepodmíněný trest, a to i když se odsouzený ve zkušební době podmíněného propuštění dopustí další trestné činnosti. V případech popsaných v bodě 2 a 3 to ale neplatí. Pokud se podmíněně propuštěný, na kterého se vztahuje amnestie podle bodu 2 nebo 3 dopustí v době, která odpovídá lhůtě pro zahlazení, další trestné činnosti, tak amnestie „neplatí“ a soud bude moci rozhodnout o tom, že podmíněně propuštěný zbytek trestu odnětí svobody dovykoná v příslušné věznici.

Jak se amnestie dotkne poškozených

Amnestie může za určitých okolností ovlivnit i možnosti poškozených vymáhat po odsouzených pachatelích náhradu škody, která jim byla trestným činem způsobena. Pokud v rozsudku pachateli byla uložena povinnost nahradit poškozenému škodu podle § 228 odst. 1 trestního řádu, tak se amnestií nic nemění. Poškozený i po amnestii může takový rozsudek použít jako tzv. exekuční titul, tj. může na podkladě takového rozsudku (trestního příkazu) vymáhat náhradu škody pomocí exekuce. V případech, kdy byl pachateli uložen podmíněný trest odnětí svobody, soud pachateli jako zvláštní podmínku pro osvědčení ve zkušební době zpravidla uložil povinnost nahradit škodu podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku, případně podle § 59 odst. 2 starého trestního zákona. Je to v podstatě taková páka na odsouzené, aby skutečně škodu nahradili, protože pokud tak neučiní, hrozí jim přeměna podmínky na nepodmíněný trest. Pokud byl takový podmíněný trest amnestován (což se určitě týká naprosté většiny podmíněných trestů), tak i tato zvláštní podmínka amnestií zanikla. Jestliže v takovém případě není v odsuzujícím rozsudku uveden i výrok o náhradě škody podle § 228 trestního řádu, musí se poškozený, pokud chce škodu vymáhat, obrátit s žalobou o náhradu škody na soud. To však již bude řešeno v občanskoprávním řízení, nikoliv v řízení trestním. To samé platí i pro případy, kdy trestní stíhání bylo z důvodu amnestie zastaveno (jsou to ta trestní stíhání, která ke dni vyhlášení amnestie trvala déle, než osm let – viz výklad výše). V těchto případech poškození (pokud se se „škůdcem“ nedohodnou) mohou nárok na náhradu škody uplatnit rovněž pouze občanskoprávní žalobou.

Na co se amnestie nevztahuje 

Jiných, než výše uvedených trestů, se amnestie netýká. Amnestie se tedy nevztahuje např. na trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest vyhoštění, či peněžitý trest. Amnestie se také netýká přestupků, vztahuje se jen na trestné činy, resp. na tresty, uložené soudem. Rovněž tak nemá amnestie nic společného s exekucemi.

Pokud vám ohledně amnestie není něco jasné, můžete odpovědi najít i na na našem fóru. Plný text amnestie je zde.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: