Zajímalo by mne více podrobněji, jak je to s výmazem z rejstříku trestů

Stránky: 1 2


Obecně prospěšné práce
Jestliže odsouzený řádně odpracuje uložený trest obecně prospěšných prací, hledí se na něj, jako by odsouzen nebyl a odsouzení není uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. Není tedy třeba podávat žádnou zvláštní žádost o zahlazení odsouzení. Pokud ovšem odsouzený neodpracuje obecně prospěšné práce a ty jsou přeměněny na nepodmíněné odnětí svobody, platí to, co bylo řečeno výše ohledně zahlazení trestu nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Ztráta čestných titulů a vyznamenání
Tento trest lze uložit pouze společně s nepodmíněným trestem odnětí svobody, vykazování odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů se proto řídí podle toho, jak dlouhý trest odnětí svobody odsouzený vykonal. Je tedy třeba žádat o zahlazení odsouzení.

Ztráta vojenské hodnosti
Tento trest lze uložit pouze společně s nepodmíněným trestem odnětí svobody, vykazování odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů se proto řídí podle toho, jak dlouhý trest odnětí svobody odsouzený vykonal. Je tedy třeba žádat o zahlazení odsouzení.

Zákaz činnosti
Okamžikem uplynutí trestu zákazu činnosti se na odsouzeného hledí, jako by nebyl odsouzen a odsouzení se tedy od té doby nevykazuje ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud je na žádost odsouzeného podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti a odsouzenému je stanovena zkušební doba, nastává fikce neodsouzení až okamžikem, kdy soud rozhodl o tom, že se odsouzený ve zkušební době osvědčil. Není tedy třeba podávat zvláštní žádost o zahlazení odsouzení.

Propadnutí majetku
Pro zahlazení tohoto trestu zákon požaduje vedení řádného života po dobu nejméně jednoho roku. O zahlazení trestu je třeba žádat.

Peněžitý trest
V tomto případě záleží na tom, zda peněžitý trest byl uložen za úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. U úmyslného trestného činu lze neuvádění odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů dosáhnout jen žádostí o zahlazení odsouzení. V tomto případě lze odsouzení zahladit, pokud odsouzený vede řádný život po dobu nejméně jednoho roku  po zaplacení peněžitého trestu. U nedbalostních trestných činů se na odsouzeného hledí, jako by nebyl odsouzen, již od okamžiku zaplacení peněžitého trestu a od té doby tedy odsouzení není uváděno ve výpisu z rejstříku trestů a není tedy třeba žádat o zahlazení odsouzení. Pokud odsouzený peněžitý trest nezaplatí a soud nařídí náhradní trest odnětí svobody, lze odsouzení zahladit za stejných podmínek, jako by byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
Pro zahlazení tohoto trestu zákon požaduje vedení řádného života po dobu nejméně jednoho roku. O zahlazení trestu je třeba žádat.

Vyhoštění
Pokud byl trest vyhoštění uložen na dobu určitou (tedy na jeden rok až deset let), může odsouzený žádat o zahlazení po třech letech vedení řádného života ode dne ukončení trestu vyhoštění.   Byl-li tento trest uložen na dobu neurčitou, zůstává odsouzení zapsáno ve výpisu z rejstříku trestů stále.

Zákaz pobytu
Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost. Aby soud mohl odsouzení zahladit, musí odsouzený vést řádný život po dobu nejméně jednoho roku od uplynutí trestu zákazu pobytu.

Domácí vězení
Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost. Aby soud mohl odsouzení zahladit, musí odsouzený vést řádný život po dobu nejméně jednoho roku od uplynutí trestu domácího vězení.

Zákaz vstupu na na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost. Aby soud mohl odsouzení zahladit, musí odsouzený vést řádný život po dobu nejméně jednoho roku od uplynutí trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

* * *

Situace ovšem není tak jednoduchá, jak by se z předchozího přehledu mohlo zdát. Dost často totiž je ukládáno více trestů vedle sebe. V takovém případě se režim záznamu ve výpisu z rejstříku trestů řídí podle trestu pro odsouzeného nejméně příznivého. Byl-li tedy odsouzenému uložen např. trest obecně prospěšných prací a trest zákazu činnosti, bude se na odsouzeného hledět jako by odsouzen nebyl až po vykonání posledního trestu. Odsouzený např. dostal 100 hodin obecně prospěšných prací a dva roky trestu zákazu činnosti. I když obecně prospěšné práce odpracuje už po třech měsících, bude jeho odsouzení vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů až do doby, kdy uplyne doba trestu zákazu činnosti.

* * *

Určité výjimky ve vykazování odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů se týkají odsouzených mladistvých. Konkrétně jde o následující výjimky:

Pokud byl mladistvému uložen nepodmíněný trest (resp. trestní opatření) odnětí svobody nepřevyšující jeden rok, hledí se na něho, jako by nebyl odsouzen, již od okamžiku výkonu tohoto trestu.

Jestliže mu bylo uloženo nepodmíněné trestní opatření odnětí svobody převyšující jeden rok, soud z úřední povinnosti (tedy bez žádosti) rozhodne o zahlazení ihned po výkonu tohoto trestu (není tedy třeba čekat další dobu jako dospělých odsouzených a není ani nutné podávat žádost). Soud přitom zvažuje jen chování odsouzeného mladistvého ve výkonu trestu. Pokud soud odsouzení zahladí, nevykazuje se odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud soud odsouzení nezahladí (tzn. že mladistvý se ve výkonu trestu nechoval řádně), platí pro zahlazení odsouzení stejná pravidla jako u dospělých odsouzených, to znamená, odsouzený mladistvý může žádost podat až po uplynutí příslušné lhůty, ve které musí vést nepřetržitě řádný život.

Byl-li mladistvému uložen peněžitý trest (resp. trestní opatření), hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen, od okamžiku, kdy peněžitý trest zaplatil. Od té doby se odsouzení nevykazuje ve výpisu z rejstříku trestů. Nezáleží přitom na tom, zda šlo o odsouzení za úmyslné nebo nedbalostní provinění.

* * *

No, a pokud jde o vaši konkrétní otázku, z výše uvedeného sám můžete dovodit, že odsouzený, který byl po třech letech propuštěn z vězení a nebyl mu uložen žádný další trest, může po dalších pěti letech, v nichž povede řádný život, požádat o zahlazení odsouzení a pokud soud jeho žádosti vyhoví, nebude mít odsouzení zapsáno ve výpisu z rejstříku trestů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: