Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Část pátá

Zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou (§ 42-47)

§ 42

Dožádání

Na dožádání se přiměřeně použijí ustanovení hlavy dvacáté páté oddílu pátého trestního řádu. Pro stanovení příslušnosti k provedení dožádání orgánu cizího státu se přiměřeně užijí § 29 a 31, jinak se užije § 431 trestního řádu.

§ 43

Převzetí a předávání trestních věcí

Na převzetí trestního řízení vedeného v cizím státě proti právnické osobě, která má na území České republiky sídlo, a na předání trestního řízení vedeného v České republice proti právnické osobě se sídlem na území cizího státu se přiměřeně užijí ustanovení oddílu šestého hlavy dvacáté páté trestního řádu.

§ 44

Uznání a výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině

(1) Cizozemským rozhodnutím se pro účely uznání a výkonu rozhodnutí cizího státu rozumí rozhodnutí vydané soudem jiného státu pro čin trestný i podle právního řádu České republiky, kterým byl uložen některý z trestů nebo ochranných opatření odpovídající trestům nebo ochranným opatřením uvedeným v § 15.

(2) Návrh na uznání cizozemského rozhodnutí směřujícího proti právnické osobě na území České republiky předloží na základě žádosti orgánu cizího státu Ministerstvo spravedlnosti příslušnému krajskému soudu, v jehož obvodu má obviněná právnická osoba sídlo. Pokud obviněná právnická osoba nemá na území České republiky sídlo, je k řízení příslušný Krajský soud v Praze. Jde-li o cizozemské rozhodnutí o majetku, je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodě se nachází majetek, věc nebo jiná majetková hodnota, kterých se cizozemské rozhodnutí týká.

(3) Soud příslušný k zajištění výkonu pravomocného rozsudku, na jehož základě má odsouzená právnická osoba se sídlem na území cizího státu vykonat trest nebo ochranné opatření, anebo jeho zbytek, může prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti požádat příslušný orgán tohoto státu o zajištění výkonu takového rozsudku na jeho území, a to za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou závaznou pro Českou republiku i stát, na jehož území má odsouzená právnická osoba sídlo, a není-li takové mezinárodní smlouvy, za podmínek stanovených právním řádem tohoto cizího státu.

(4) Jinak se na uznání a výkon cizozemských rozhodnutí a předání výkonu rozhodnutí směřujícího proti právnické osobě do ciziny obdobně užijí ustanovení oddílu sedmého hlavy dvacáté páté trestního řádu.

§ 45

Uznání a výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku s členskými státy Evropské unie

(1) Na zajištění majetku právnické osoby v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“) pro účely řízení vedeného proti právnické osobě v České republice a na uznání příkazu k zajištění majetku právnické osoby vydaného justičním orgánem jiného členského státu proti právnické osobě a zajištění výkonu rozhodnutí o uznání příkazu k zajištění se přiměřeně užijí § 460a až 460h a § 460m a 460n trestního řádu.

(2) Na zajištění důkazního prostředku v jiném členském státě pro účely řízení vedeného proti právnické osobě v České republice a na zajištění a předání důkazního prostředku do jiného členského státu pro účely řízení vedeného proti právnické osobě v tomto státě se přiměřeně užijí § 460a až 460d a § 460i až 460n trestního řádu.

§ 46

Uznání a výkon rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie

(1) Rozhodnutí jiného členského státu o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních směřující vůči právnické osobě lze na území České republiky uznat a vykonat, pokud má odsouzená právnická osoba na území České republiky sídlo nebo majetek.

(2) K řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má právnická osoba, vůči níž rozhodnutí směřuje, sídlo, jinak je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má odsouzená právnická osoba majetek. Je-li podle věty první dána příslušnost několika soudů, koná řízení ten z nich, který jako první obdržel nebo mu bylo postoupeno rozhodnutí, o jehož uznání a výkon jde. Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti okresního soudu nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží.

(3) Je-li to zapotřebí pro zajištění řádného výkonu rozhodnutí o peněžitém trestu a jiných peněžitých plněních směřujícího vůči právnické osobě, může soud, který takové rozhodnutí vydal, předat toto rozhodnutí příslušnému orgánu jiného členského státu za účelem jeho uznání a výkonu, pokud má odsouzená právnická osoba v tomto jiném členském státě majetek nebo sídlo.

(4) Jinak se na uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních a na předání rozhodnutí o peněžitém trestu a jiných peněžitých plněních do jiného členského státu k uznání a výkonu, pokud směřují proti právnické osobě, obdobně užijí ustanovení oddílu devátého hlavy dvacáté páté trestního řádu.

§ 47

Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s členskými státy Evropské unie

Na uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot a na zaslání takového rozhodnutí do jiného členského státu, pokud směřují proti právnické osobě, se přiměřeně užijí ustanovení oddílu desátého hlavy dvacáté páté trestního řádu.

Část šestá

Účinnost (§ 48)

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Nečas v. r.

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: