Šikana ve škole a trestní právo

Stránky: 1 2


Dětští útočníci
Odpovědnost za šikanování, které nese znaky trestného činu, pak samozřejmě mají i samotní agresoři, byť se jedná o děti. Nebudeme se zabývat odpovědností, vyplývající ze školního řádu, ale rovnou odpovědností trestní. V tomto případě je nutno rozlišovat, zda v době šikanování tyto útočící děti již dosáhly věku patnácti (nebo dokonce osmnácti) let, či nikoliv. Studenti, kteří dosáhli věku osmnácti let jsou posuzováni bez jakýchkoliv výjimek podle trestního zákona. U mladistvých (patnáct až osmnáct let) již je také dána trestní odpovědnost podle trestního zákona, avšak s některými omezeními, z nichž asi nejpodstatnější je omezený výčet trestních opatření a snížení sazeb některých trestních opatření na polovinu oproti trestům ukládaným dospělým pachatelům. V případě nezletilých pachatelů (tedy mladších patnácti let) se nejedná o klasickou trestní odpovědnost, přesto se jednáním takovýchto pachatelů orgány činné v trestním řízení zabývají a soud pak za ně může uložit zákonem stanovená výchovná opatření, a to od pouhého dohledu až po ochrannou výchovu vykonávanou v příslušném ústavu. Blíže k otázkám řízení ve věcech dětí a mladistvých viz tento článek.

A jakých trestných činů se mohou dětští agresoři dopustit při šikanování spolužáků? (sazby trestu odnětí svobody jsou uváděny pro dospělé pachatele; u mladistvých se trestní sazby snižují na polovinu, přičemž dolní hranice nesmí přesáhnout jeden rok a horní hranice 5 let odnětí svobody. Pouze v případech, kdy by dospělému pachateli mohl být uložen výjimečný trest, může být opatření odnětí svobody uloženo mladistvému až na 10 let.)

Vydírání (§ 175) – útočník nutí svou oběť násilím nebo pod pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy k tomu, aby něco konala, opominula nebo strpěla (budeš mi nosit tašku, jinak tě zbiju). Základní sazba odnětí svobody činí šest měsíců  až čtyři léta, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se postupně zvyšuje až na osm až šestnáct let.

Loupež (§ 173) – útočník užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí k tomu, aby se zmocnil cizí věci (násilné vymáhání např. peněz nebo stravenek na oběd, osobních věcí apod.). Základní sazba odnětí svobody činí dva roky až deset let, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje na deset až osmnáct let.

Omezování osobní svobody (§ 171) – útočník oběti bez oprávnění brání užívat osobní svobodu (např. je známý případ strkání hlavy oběti do záchodu, opakované zamykání na záchodě apod.). Základní sazba odnětí svobody činí až dvě léta, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se postupně zvyšuje až na tři až deset let.

Ublížení na zdraví (§ 145 a § 146) – důsledkem šikany je ublížení na zdraví oběti, a to buď ublížení lehké nebo i těžšího stupně. Základní sazba odnětí svobody činí šest měsíců až tři roky, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se postupně zvyšuje až na osm až šestnáct let. Pokud by agresorovi byl prokázán alespoň nepřímý úmysl směřující k usmrcení oběti, mohlo by jednání být posuzováno i jako vražda (§ 140) se základní trestní sazbou deset až osmnáct let odnětí svobody, s tím, že je možné uložit i výjimečný trest.

Krádež (§ 205) – útočník oběti okrádá o jejich věci. Musí přitom být splněna podmínka, že buď škoda převýší 5.000,- Kč, nebo je způsobena vloupáním (např. do šatní skříňky), nebo pachatel odcizí věc, kterou má jiná na sobě či při sobě, nebo se pokusil věc odcizenou uchovat násilím, nebo tak učiní v době evakuace, případně stačí, pokud již byl v posledních třech letech pro trestný čin (provinění) krádeže potrestán. Základní sazba odnětí svobody činí až dva roky, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se postupně zvyšuje až na pět až deset let.

Poškození cizí věci (§ 228) – útočník úmyslně zničí nebo poškodí věc náležející oběti a způsobí tak škodu převyšující 5.000,- Kč. V současné době, kdy děti nosí do školy drahé mobilní telefony či přehrávače, je tento způsob šikany poměrně reálný. Základní sazba odnětí svobody činí až jeden rok, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje na dva roky až šest let.

Útisk (§ 177) – jedná se o situaci, kdy útočník již bezprostředně nenapadá svou oběť, ale využívá toho, že oběť sama se ho v důsledku dřívějšího jednání bojí. Útočník tak pouze zneužívá tíseň oběti k tomu, aby něco konala, opominula nebo strpěla (žák např. dává spolužákovi bez protestů svou svačinu, protože se ho z dřívější doby bojí. Občas se stává, že útočníci tímto způsobem nutí své oběti např. k drobným krádežím ve svůj prospěch). Tento trestný čin se trestá odnětím svobody až na jeden rok, v nejzávažnějších případech ale může být sazba jeden rok až pět let odnětí svobody.

Znásilnění (§ 185) – násilné donucení (stačí i pohrůžka bezprostředního násilí) k pohlavnímu styku (i homosexuálnímu). Tohoto trestného činu se lze dopustit i bez násilí, pokud pachatel využije bezbrannosti oběti. Základní sazba odnětí svobody činí šest měísců až pět let (je-li obětí osoba mladší osmnácti let činí sazba dva až deset let odnětí svobody, u dítěte mladšího patnácti let je sazba pět až dvanáct let), přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje až na deset až osmnáct let.

Sexuální nátlak (§ 186) – násilné donucení (stačí i pohrůžka bezprostředního násilí) k sebeukájení, obnažování a dalším praktikám. Sazby jsou podobné jako u trestného činu znásilnění.

Pohlavní zneužití (§ 187) – soulož s osobou mladší patnácti let případně jiné pohlavní zneužití takové osoby. Zdánlivě nevinné osahávání děvčat spolužáky může být pro oběť značně traumatizující a může být posouzeno jako tento trestný čin. Základní sazba odnětí svobody činí jeden rok až osm let, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje na deset až osmnáct let.

Svádění k pohlavnímu styku (§ 202) – útočník nabízí oběti úplatu nebo nějakou výhodu za pohlavní styk případně za pohlavní sebeukájení nebo dokonce jen za obnažení. I toto může být způsob šikany. Útočník se v daném případě nechová vysloveně agresivně, ale zneužije např. sníženého intelektu své oběti (když se přede mnou svlíkneš, dám ti tatranku). Základní sazba odnětí svobody činí až dva roky, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje na šest měsíců až pět let.

Kuplířství (§ 204) pachatel svou oběť zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce nebo z takové prostituce kořistí. Je to smutné, ale v některých sociálních skupinách se prý tzv. „pasáci“ objevují už ve vyšších ročnících základní školy. Základní sazba odnětí svobody činí  šest měsíců až čtyři roky, přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se zvyšuje na osm až patnáct let.

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283) a šíření toxikomanie (§ 287) – šíření drog a svádění k jejich užívání je trestné. Šikana může spočívat např. v nucení slabšího spolužáka k užití drogy (nebuď srab a dej si, jinak ti nabančíme). Základní sazba odnětí svobody činí jeden rok až pět let (§ 283), resp. až tři roky (§ 287), přičemž v závažnějších zákonem stanovených případech se postupně zvyšuje až na deset až osmnáct let.

Nebezpečné pronásledování (§ 354) – jde o tzv. stalking. Pacchatel oběť pronásleduje, neustále se snaží být v její blízkosti, může jít i o vydírání. Mezi dětmi v současné době elektronického boomu půjde asi nejčasteji o tzv. kyberšikanu, tedy o pronásledování pomocí SMS zpráv či e-mailů. Dnes tolik oblíbené sociální sítě typu facebook dokáží některé děti využít v podstatě k totální psychické likvidaci svých vrstevníků, kteří se jim z nějakého důvodu znelíbili. Základní sazba je až jeden rok odnětí svobody, ve vážnějších případech ale bude trest v rozmezí šest měsíců až tři roky odnětí svobody.

* * *

Pachatel se jedním jednáním může dopustit dokonce více trestných činů najednou. Pokud se zaměříme třeba na předposlední uváděný příklad (nucení spolužáka k užití drogy), jednalo by se zřejmě hned o tři trestné činy najednou – vydírání, nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými  a psychotropními látkami a jedy a šíření toxikomanie. V takových případech se pak trest (trestní opatření) ukládá v rámci sazby, která je ze všech trestných činů nejpřísnější a ke spáchání více trestných činů se přihlédne jako k přitěžující okolnosti.

V předchozích odstavcích jsou uváděny pouze sazby trestu odnětí svobody. Pachatelům však lze uložit i jiné druhy trestů (u dospělých) nebo trestních opatření (jedná-li se o mladistvé).

Některá jednání šikanujících dětí nemusejí dosahovat takové intenzity, aby bylo možno je posoudit jako trestný čin. Mohlo by se však jednat o přestupek, a to pravděpodobně o přestupek proti občanskému soužití nebo přestupek proti majetku. Za přestupek jsou odpovědné osoby od 15 let svého věku, přestupky projednávají příslušné obecní nebo městské úřady. Za přestupky lze uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti či propadnutí věci.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: