Novela trestního řádu číslo 207/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5


Zákonem číslo 207/2011 Sb. byl novelizován trestní řád. Novela podrobněji upravuje, které informace o konkrétním trestním řízení nelze zveřejňovat. Tento zákon tedy upravuje nejen postup orgánů činných v trestním řízení, ale týká se i dalších osob, např. novinářů. Těmi je tento předpis označován jako „náhubkový zákon“.

Novela nabyla účinnosti dnem 3. srpna 2011.

Celý text schváleného zákona najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva k návrhu zákona

(předkladatelem zákona byla vláda, zastoupená ministrem spravedlnosti)

Obecná část 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), jež byly schváleny usnesením vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007, nebylo k tomuto návrhu prováděno, neboť se jedná o novelu obecného procesního předpisu – trestního řádu – pro který je stanovena výjimka.

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení její nezbytnosti jako celku

K 1. dubnu 2009 nabyla pod č. 52/2009 Sb. účinnosti novela trestního řádu a některých dalších zákonů,  která vyvolala značný mediální ohlas.

Primárním cílem vládní novely bylo v souladu s mezinárodními trendy více chránit osobnost a soukromí oběti trestného činu (resp. poškozeného), jíž je zapotřebí zvlášť chránit vzhledem k jejímu věku nebo povaze spáchaného činu a která je mnohdy sekundárně viktimizována nešetrným způsobem medializace případu, kdy jsou uváděny detailní informace týkající se osoby oběti, její rodiny a soukromí. Oběť trestného činu se tak musí vyrovnávat nejen s následky trestného činu, ale i s nepříznivými dopady zvýšeného zájmu veřejnosti o „její kauzu“, přičemž dochází k dalšímu poškozování oběti.

Předmětná novela v návaznosti na sledovaný cíl omezila okruh informací poskytovaných veřejnosti o oběti trestného činu, kterou je třeba zvýšeně chránit před sekundární viktimizací, a zakázala zveřejňování jejího jména a příjmení, jakož i jiných osobních údajů, jež by umožnily její identifikaci, např. fotografií či obrazových záznamů. Je přitom nerozhodné, zda se zveřejňování děje prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků (včetně internetu) nebo jiným způsobem.

S ohledem na ústavní zásadu svobody projevu a ústavně zaručeného práva na informace byl okruh takto zvýšeně chráněných obětí omezen na oběti mladší 18 let a oběti trestných činů zasahujících do jejich osobnostní integrity nebo do jejich osobních práv (kuplířství, šíření pornografie, trestné činy proti rodině a mládeži, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti).

V Poslanecké sněmovně byl postih za porušení zákazu zveřejnění osobních údajů oběti trestného činu zpřísněn ve dvou směrech:

– S ohledem na potřebu stanovit dostatečně citelnou sankci, která by byla způsobilá odradit zejména média od zveřejnění informací o oběti trestného činu navzdory stanovenému zákazu, neboť při kalkulaci zisku pro ně může být výhodnější atraktivní informaci zveřejnit a uhradit pokutu, byla horní hranice pokuty stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů za zveřejnění zakázaných údajů prostřednictvím médií nebo jiným obdobně účinným způsobem, který je způsobilý osobnost poškozeného zvlášť poškodit a narušit jeho soukromí, zvýšena z 1 mil. Kč až na 5 mil. Kč.

– Byl zakotven i trestní postih neoprávněného zveřejnění údajů o oběti trestného činu v případě, že takové zveřejnění způsobí vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech oběti.

V Poslanecké sněmovně došlo navíc k rozšíření vládního návrhu zákona ještě v následujících dvou směrech:

–          orgánům činným v trestním řízení bylo v průběhu přípravného řízení zakázáno zveřejňovat informace z trestního řízení umožňující zjištění totožnosti nejen oběti trestného činu, ale i podezřelého a obviněného, zúčastněné osoby a svědka,

–          byl stanoven všeobecný zákaz zveřejnění informací umožňujících zjištění totožnosti osoby, pokud je taková informace obsažena v záznamu o odposlechu a nebyla-li použita jako důkaz v řízení před soudem.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: