Kdo a jak se podílí na výkonu spravedlnosti v ČR

Stránky: 1 2 3 4 5


  • 4. Státní zastupitelství

Státní zastupitelství je podle Ústavy České republiky zařazeno mezi orgány moci výkonné jako orgán veřejné žaloby. Jeho základní úlohou je podávat obžalobu a zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení před soudem a vykonávat další úkoly, stanoví-li tak zákon.

Státní zastupitelství zastupuje stát v případech stanovených zákonem. Jeho působnost je v těchto věcech výlučná, což znamená, že žádný jiný orgán nebo osoba nesmí jeho činnost nahradit a nebo jej při ní zastoupit. Základním úkolem státního zastupitelství je podávat jménem státu obžalobu v trestním řízení a plnit další povinnosti, které mu ukládá trestní řád, zejména v přípravném řízení, kde vykonává dozor nad vyšetřováním trestných činů. Státní zástupce je orgánem činným v trestním řízení. Státní zástupce je rovněž oprávněn podat žalobu v občanském soudním řízení nebo vstoupit do již zahájeno civilního řízení tam, kde to ve výjimečných případech stanoví zákon. Státní zástupce vykonává též dozor nad zachováváním právních předpisů v místech výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Bylo by mylné jakkoliv slučovat orgány státního zastupitelství s orgány soudními. V trestním řízení před soudem, kde se působnost státního zastupitelství projevuje nejvýrazněji, má tento orgán postavení pouhé strany, jejímž úkolem je před soudem prokázat, že osoba, proti níž podalo obžalobu, trestný čin spáchala.

Soustavu státních zastupitelství tvoří okresní, krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství. Jde o vertikálně utvořenou soustavu se vztahy služební nadřízenosti a podřízenosti, kde vyšší státní zastupitelství vykonávají dohled nad činností bezprostředně nižších státních zastupitelství a mohou jim dávat závazné pokyny pro jejich činnost. Nejvyšší státní zástupce je oprávněn vydat pokyn obecné povahy ke sjednocení a usměrnění činnosti všech státních zastupitelství.

Státní zástupce jmenuje do funkce ministr spravedlnosti po splnění stanovených podmínek, mezi něž patří dosažení věku 25 let, ukončené vysokoškolské právnické vzdělání a složení předepsané zkoušky. Nejvyššího státního zástupce do funkce jmenuje na návrh ministra spravedlnosti vláda.

 

II. Soudní řízení

Všechny druhy řízení před soudy mají některé společné rysy a některými prvky se liší. Společné rysy jsou především dány tím, co je v současné době v celoevropském kontextu označováno jako  právo na spravedlivý proces. Právo na spravedlivý proces je právem každého jednotlivce (i každé právnické osoby). Vyplývá z čl. 6 již zmíněné evropské Úmluvy a je rovněž formulováno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V obou dokumentech jsou jmenována  i další základní, nezcizitelná a nezadatelná lidská práva, avšak právo na spravedlivý proces má zásadní význam pro podobu soudního řízení (procesu). Historicky poprvé je zde vyjádřeno, jaké požadavky musí splňovat každý právní proces, aby jako takový (bez ohledu na výsledek) obstál. Nesplnění těchto požadavků pak zavdává příčinu jak k ústavní stížnosti před Ústavním soudem, tak dokonce i k nadnárodní soudní ochraně Soudem pro lidská práva ve francouzském Štrasburku.

Tak především má každý právo, aby o jeho občanských právech a závazcích nebo oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu rozhodoval nezávislý, nestranný soud zřízený zákonem. Každý má dále právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně (ústně) projednávána v jeho přítomnosti, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem, rozsudek však musí být vždy vyhlášen veřejně, aby soud byl pod veřejnou kontrolou. Všichni, kdo stojí před soudem, musí mít rovné postavení, rovné zacházení, nikdo nesmí být v procesu znevýhodněn. Kdo neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na (bezplatného) tlumočníka. Každý má právo na právní pomoc. Řízení má proběhnout bez zbytečných průtahů (evropská Úmluva hovoří o přiměřené lhůtě). Tyto rysy musí vykazovat každý soudní proces.

V ostatních otázkách se jednotlivé druhy procesů (řízení) od sebe liší, což je ovlivněno předmětem řízení a rozhodování. V civilním řízení, kde se rozhoduje převážně o věcech soukromého práva, se řeší spory a tzv. věci nesporné. Ve sporech (např. věřitele s dlužníkem, zaměstnance se zaměstnavatelem apod.) všeobecně platí dispoziční a projednávají princip. Ty v podstatě znamenají, že účastníci předstupují před soud se svým konfliktem a je jejich povinností přesně vymezit, co od soudu žádají a z jakého důvodu to žádají. Soud sám nic nevyšetřuje, nýbrž projednává to, co mu účastníci (strany sporu) předloží. Poněvadž tato povinnost více zatěžuje žalobce, který se domáhá ochrany, než žalovaného, jenž se pouze brání, je někdy žalobce označován jako ‚pán sporu‘. To vyžaduje jeho procesní aktivitu, což může být někdy pro něho obtížné: každý má proto právo se nechat odborně zastoupit (advokátem). Povinné zastoupení je v civilním řízení předepsáno pouze pro tzv. dovolání (mimořádný opravný prostředek) a ve správním soudnictví. Ve věcech nesporných (např. ve věcech péče o nezletilé, v řízení osvojení atd.) je postavení účastníka snazší, protože soud musí sám dbát o náležité vyšetření věci.

V trestním řízení před soudem vždy stojí trestně stíhaná fyzická osoba obžalovaná z trestného činu. Žalobcem je zde výlučně státní zástupce, který je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl. Znamená to, že nikdo nemůže být postaven před soud jako obžalovaný jinak, než na základě obžaloby. Orgány činné v trestním řízení (policejní orgán, vyšetřovatel, státní zástupce, soud) jsou povinny postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci bez důvodných pochybností v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a objasňovat stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného. Případné doznání obviněného je nezbavuje povinnosti přezkoumat všechny okolnosti případu. Platí, že dokud není vina vyslovena pravomocným rozsudkem, musí se na obviněného (obžalovaného) hledět jako by byl nevinen.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: