Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Stránky: 1 2 3 4


§ 14e

Poskytování pomoci cizím státním příslušníkům jako obětem trestné činnosti spáchané na území České republiky podle mezinárodní smlouvy

Cizí státní příslušník, který není podle tohoto zákona považován za občana České republiky nebo není osobou uvedenou v § 14d odst. 1, může požadovat pomoc jako oběť trestného činu spáchaného na území České republiky pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

§ 14f

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou:

a) vzor formuláře pro poskytnutí pomoci v přeshraničních případech,
b) vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech,
c) vzor formuláře pro předávání rozhodnutí,
d) určení jiných než úředních jazyků, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy podle § 14c odst. 1 písm. g), dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14c odst. 1 písm. f), žádosti o dodatečné informace podle § 14d odst. 1 písm. b) a informace podle § 14d odst. 2,
e) určení úředních jazyků ostatních členských států, v nichž bude Ministerstvo spravedlnosti přijímat žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy dle § 14d odst. 1 písm. a) a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14d odst. 1 písm. c).

Část druhá

Změna a doplnění některých zákonů (§ 15-17)

§ 15

Zákon č.  141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č.  57/1965 Sb. , zákona č.  58/1969 Sb. , zákona č.  149/1969 Sb. , zákona č.  48/1973 Sb. , zákona č.  29/1978 Sb. , zákona č.  43/1980 Sb. , zákona č.  159/1989 Sb. , zákona č.  178/1990 Sb. , zákona č.  303/1990 Sb. , zákona č.  558/1991 Sb. , zákona České národní rady č.  25/1993 Sb. , zákona č.  115/1993 Sb. , zákona č.  292/1993 Sb. , zákona č.  154/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č.  214/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č.  8/1995 Sb. , zákona č.  152/1995 Sb. a zákona č.  150/1997 Sb. , se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „ a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. “.
2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:„ (2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona. “.

§ 16

Zákon České národní rady č.  549/1991 Sb. , o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č.  271/1992 Sb. , zákona č.  273/1994 Sb. , zákona č.  36/1995 Sb. , zákona č.  118/1995 Sb. , zákona č.  160/1995 Sb. a zákona č.  151/1997 Sb. , se mění a doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„ k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. “.

§ 17

Zákon České národní rady č.  586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č.  35/1993 Sb. , zákona č.  96/1993 Sb. , zákona č.  157/1993 Sb. , zákona č.  196/1993 Sb. , zákona č.  323/1993 Sb. , zákona č.  42/1994 Sb. , zákona č.  85/1994 Sb. , zákona č.  114/1994 Sb. , zákona č.  259/1994 Sb. , zákona č.  32/1995 Sb. , zákona č.  87/1995 Sb. , zákona č.  118/1995 Sb. , zákona č.  149/1995 Sb. , zákona č.  248/1995 Sb. , zákona č.  316/1996 Sb. , zákona č.  18/1997 Sb. , zákona č.  151/1997 Sb. a zákona č.  210/1997 Sb. , se doplňuje takto:

V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova „ státní sociální podpory, 44 ) “ vkládají tato slova: „ peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona, 44a ) “.

Poznámka č. 44a) zní:

 

44a ) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. “.

Část třetí

Závěrečné ustanovení (§ 18)

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.          Havel v. r.           Klaus v. r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: