Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 97-104): Ustanovení přechodná a změna dalších zákonů

Stránky: 1 2


.

HLAVA IV

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ (§ 97-98)

§ 97

(1) Pokud jiné předpisy mluví o trestech, rozumí se jimi podle povahy věci též trestní opatření podle tohoto zákona.
(2) Pokud jiné předpisy mluví o trestním řízení, rozumí se jím podle povahy věci též řízení ve věcech mladistvých podle tohoto zákona.

§ 98

Na řízení ve věcech, v nichž byla podána obžaloba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se užijí dosavadní předpisy.

ČÁST DRUHÁ

(§ 99)

zrušena

§ 99

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního řádu (§ 100)

§ 100

Zákon č.  141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č.  57/1965 Sb. , zákona č.  58/1969 Sb. , zákona č.  149/1969 Sb. , zákona č.  48/1973 Sb. , zákona č.  29/1978 Sb. , zákona č.  43/1980 Sb. , zákona č.  159/1989 Sb. , zákona č.  178/1990 Sb. , zákona č.  303/1990 Sb. , zákona č.  558/1991 Sb. , zákona č.  25/1993 Sb. , zákona č.  115/1993 Sb. , zákona č.  292/1993 Sb. , zákona č.  154/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č.  214/1994 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č.  8/1995 Sb. , zákona č.  152/1995 Sb. , zákona č.  150/1997 Sb. , zákona č.  209/1997 Sb. , zákona č.  148/1998 Sb. , zákona č.  166/1998 Sb. , zákona č.  191/1999 Sb. , zákona č.  29/2000 Sb. , zákona č.  30/2000 Sb. , zákona č.  227/2000 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č.  77/2001 Sb. , zákona č.  144/2001 Sb. , zákona č.  265/2001 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č.  424/2001 Sb. , zákona č.  200/2002 Sb. , zákona č.  226/2002 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb. , se mění takto:

1. V § 2 odst. 10 se za slovo „ tomto “ vkládají slova „ nebo zvláštním “.
2. V § 36 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „ nebo “ a písmeno c) se zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
3. V § 36a odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
4. V § 36a odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
5. V § 265r odst. 3 se slova „ písm. a) až d) “ nahrazují slovy „ písm. a) až c) “.
6. V § 278 odst. 1 se slova „ uvedené v § 26 odst. 5 a 6 “ nahrazují slovy „ uvedené v § 26 odst. 6 a 7 “.
7. V části třetí hlavě dvacáté nadpis oddílu prvního zní: „ Řízení ve věcech mladistvých“.
8. § 291 zní:„§ 291Právní úprava řízení

Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. “.

9. § 292 až 301 se zrušují.
10. V § 314e odst. 4 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
11. V části třetí hlavě dvacáté první v nadpisu oddílu pátého se slova „ a ochranné výchovy “ zrušují.
12. § 354 až 357 se zrušují.
13. V § 363 se věta druhá zrušuje.
14. V § 364 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: