Novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 193/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


B. Zvláštní část

K části první (novela trestního řádu)

K bodu 1 (§ 2 odst. 8)

Princip, podle kterého je trestní stíhání před soudem přípustné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání podaných státním zástupcem, se doplňuje tak, aby bylo možné konat řízení před soudem i na podkladě návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu. 

K bodu 2 (§ 12 odst. 10)

Skutečnost, že nově lze skončit přípravné řízení i podáním návrhu na schválení dohody o vině a trestu, je zapotřebí zohlednit také v definici přípravného řízení. Zároveň se odstraňují dosavadní nedostatky zákonné definice přípravného řízení, která nereagovala na institut zkráceného přípravného řízení. 

K bodům 3 a 4 (§ 22 a § 24)

Návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle obžaloby novým způsobem, kterým končí přípravné řízení a věc se dostává do stadia řízení před soudem, což nachází svůj odraz i v § 22 a 24. V ustanovení § 24 se zároveň opravuje legislativně technická chyba spočívající v nesprávném odkazu na již neexistující ustanovení zákona. 

K bodu 5 (§ 28 odst. 2)

Dohoda o vině a trestu a návrh na schválení dohody o vině a trestu jsou vzhledem k svému klíčovému významu pro obviněného doplněny mezi písemnosti, které je třeba obviněnému překládat, splňuje-li podmínky pro ustanovení tlumočníka. 

K bodům 6 a 7 (§ 30 odst. 2, § 72 odst. 3, § 72a odst. 3 a § 104a odst. 7)

K § 30 odst. 2

Návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle obžaloby novým způsobem, kterým končí přípravné řízení a věc se dostává do stadia řízení před soudem. Na tuto skutečnost musí reagovat i ustanovení § 30 tr. řádu.

K § 72 odst. 3, § 72a odst. 3

Návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle obžaloby novým způsobem, kterým končí přípravné řízení a věc se dostává do stadia řízení před soudem. Okamžik zahájení řízení před soudem je důležitý mimo jiné z hlediska příslušnosti k rozhodování ve věcech vazebních. Vzhledem k uvedenému se povinnost soudu rozhodovat ve vazebních věcech nově doplňuje i v návaznosti na okamžik podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, od něhož se také nově odvíjí lhůty pro přezkum důvodů trvání vazby. 

K § 104a odst. 7

Konfrontace by v přípravném řízení měla být prováděna pouze výjimečně. Skutečnost, že návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle obžaloby novým způsobem, kterým končí přípravné řízení, musí proto být zohledněna i v ustanovení o konfrontaci. 

K bodům 8 a 9 (§ 36)

S ohledem na skutečnost, že v případě, kdy se v přípravném řízení sjednává dohoda o vině a trestu, se ze strany obviněného předpokládá podávání kvalifikovaného návrhu trestu, případně ochranného opatření, a návrhu na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, což předpokládá dostatečné právní znalosti v oblasti trestního práva a zejména s ohledem na skutečnost, že obsah sjednané dohody je klíčový z hlediska konečného rozhodnutí soudu ve věci, je zapotřebí, aby obviněný měl při sjednávání dohody o vině a trestu vždy obhájce, který by účinně hájil jeho práva a poskytoval mu potřebnou právní pomoc.

Náklady spojené s nutnou obhajobou při sjednávání dohody o vině a trestu by měly být vyváženy očekávaným efektem snížení počtu odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu, neboť schválí-li soud dohodu o vině a trestu, není odvolání proti rozsudku přípustné. 

K bodům 10 až 12 (§ 43 a 46)

Výčet práv poškozeného se rozšiřuje o možnost zúčastnit se veřejného zasedání v řízení o schválení dohody o vině a trestu a sjednávání dohody o vině a trestu, čímž je směřováno k rozšíření počtu možností, kdy je možné smírné řešení nároku na náhradu škody a jiných soukromých nároků poškozených, přičemž nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, popř. na vydání bezdůvodného obohacení musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. O možnosti zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu a uplatnit při něm nárok na náhradu škody musí být poškozený vždy poučen orgánem činným v trestním řízení, včetně skutečnosti, že neuplatní-li nárok včas, nebude jej moci již v trestním řízení uplatnit a bude jej muset uplatnit v řízení občanskoprávním. 

K bodům 13 a 14 (§ 64)

Mezi písemnosti, které je třeba v trestním řízení doručovat do vlastních rukou a u kterých se neuplatní fikce doručení, se doplňuje návrh na schválení dohody o vině a trestu.  Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: