Novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 193/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


K § 314r

Soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, přiměřenosti trestu, ochranném opatření a nároku na náhradu škody pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. Schválí-li dohodu, uvede výroky rozsudku v souladu s touto dohodou. Došlo-li v dohodě k plnému uspokojení nároků poškozeného, převezme soud do výroku rozsudku výrok o náhradě škody v souladu s dohodou. Pokud však nedošlo k dohodě mezi poškozeným a obviněným nebo pokud státní zástupce nedohodl s obviněným náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v plném rozsahu požadovaném poškozeným, soud rozhodne na základě spisového materiálu. Ochranné opatření, jak již bylo uvedeno, může soud uložit i samostatně ve veřejném zasedání na základě návrhu státního zástupce – mimo rámec sjednané dohody. Ve výroku rozsudku soud uvede, že schvaluje dohodu o vině a trestu a zároveň uvede výrok o vině, trestu, příp. ochranném opatření, a náhradě škody v souladu se sjednanou dohodou.

Dohodu soud nechválí a věc vrátí do přípravného řízení, pokud na základě odpovědí obviněného na kladené otázky nebo na základě jiných skutečností zjistí, že při sjednávání dohody byla závažně porušena jeho práva (nejde o jakékoli porušení práv obviněného, ale jen o porušení jeho práv takovým způsobem, který brání schválení dohody, např. nepřítomnost obhájce nebo vynucené prohlášení viny), nebo shledá-li podstatné vady v právní kvalifikaci skutku, druh a výše trestu se mu jeví být zřejmě nepřiměřené, nebo nesouhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody poškozenému z důvodu zjevné nesprávnosti takového ujednání. 

K § 314s

Vrátí-li soud věc do přípravného řízení, může státní zástupce s obviněným sjednat novou dohodu o vině a trestu, mají-li za to, že takový postup bude úspěšný. K neschválené dohodě o vině a trestu a zejména k prohlášení viny učiněným obviněným v takovém případě nelze přihlížet (není využitelné k důkazním účelům, neboť je třeba jej odlišit od doznání). 

K bodu 60 (§ 362)

Nová formulace ustanovení § 362 navazuje na navrhované znění § 179g, § 307 a § 309 a násl. tr. řádu a upravuje nezbytné procesní postupy spojené s aplikací institutů podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. V případě, kdy se obviněný (podezřelý) v souvislosti s těmito druhy odklonu zaváže po zkušební dobu zdržet se činnosti, která spočívá v řízení motorových vozidel, obsahuje navrhované ustanovení § 362 tr. řádu i nezbytné informační povinnosti orgánů činných v trestním řízení vůči správním orgánům, v jejichž gesci je agenda řidičských průkazů (viz navazující novela zákona o silničním provozu).

K části druhé (novela zákona o Rejstříku trestů)

V případě, že v průběhu zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání obviněný nevede řádný život, nesplní uložená omezení apod., navrhuje se nově, že buď bude vydáváno rozhodnutí  o tom, že se obviněný neosvědčil (namísto rozhodnutí o tom, že se v trestním řízení pokračuje), popř. za splnění výjimečných okolností o tom, že se podmíněné zastavení trestního stíhání ponechává v platnosti. Novela zákona o Rejstříku trestů reaguje na tyto navrhované změny.

K části třetí (novela zákona o advokacii)

Podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii Česká advokátní komora může pozastavit výkon advokacie advokátovi, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin a skutečnosti, které nasvědčují tomu, že takový trestný čin byl spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie, nebo dostalo-li se trestní stíhání pro takový trestný čin do stadia před soudem. Návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle obžaloby novým způsobem, kterým končí přípravné řízení a věc se dostává do stadia řízení před soudem, což je třeba v novelizovaném ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii zohlednit.

K části čtvrté (novela zákona o silničním provozu)

K bodům 1 až 16 (§ 82 odst. 1, 94a odst. 1, § 102, 113, 119, 123b, 123e a 124)

V první části předloženého návrhu zákona se navrhuje, aby podmíněné odložení podání návrhu na potrestání bylo možné podmínit slibem podezřelého, že se po zkušební dobu (až pětiletou) zdrží výkonu určité činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis, v jejíž souvislosti se dopustil trestného činu, typicky např. řízení motorových vozidel. Obdobné se navrhuje i v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání. Dopravní delikty tvoří značný podíl na celkové sumě stíhaných trestných činů, přičemž v současnosti státní zástupce resp. soud nemůže využít odklonu, pokud se domnívá, že povaha spáchaného skutku a osobnost pachatele odůvodňuje vyloučení pachatele z provozu na pozemních komunikacích, přestože ostatní podmínky pro uplatnění tohoto typu odklonu by splněny byly. Zakotvení takové možnosti by proto mělo přispět k rychlejšímu vyřizování případů tohoto typu a přinést tím i úsporu pro systém trestní justice.

Aby tento závazek byl kontrolovatelný, navrhují se nezbytné změny v zákoně o silničním provozu.

Právní mocí rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, v jehož rámci se obviněný (podezřelý) zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, pozbude obviněný (podezřelý) ex lege svého řidičského oprávnění a bude povinen do pěti pracovních dnů odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Po stanovenou zkušební dobu přitom nebude možné takové osobě řidičský průkaz vydat. Pokud obviněný (podezřelý) ve zkušební době bude řídit motorové vozidlo, dopustí se přestupku.

Po uplynutí zkušební doby nebo poté, kdy bylo rozhodnuto, že se obviněný (podezřelý) ve zkušební době neosvědčil, se pak držiteli řidičského oprávnění na jeho žádost za splnění podmínek § 102 zákona o silničním provozu řidičský průkaz vrátí.

Pokud trestný čin, ke kterému se obviněný (podezřelý) doznal, odpovídá jednání vymezenému v příloze k zákonu o silničním provozu, bude tato skutečnost evidována v registru řidičů.

V návrhu jsou rovněž zajištěny nezbytné informační povinnosti příslušných správních orgánů vůči orgánům činným v trestním řízení.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: