Amnestie z 3. února 1998


Rozhodnutí prezidenta republika ze dne 3. února 1998 o amnestii

(č. 20/1998 Sb.)

U příležitosti svého nástupu do úřadu prezidenta republiky na další volební období využívám práva daného mi Ústavou České republiky a uděluji tuto

amnestii :

 

Čl. I.

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání

a) pro trestné činy spáchané úmyslně přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky,
b) pro trestné činy spáchané z nedbalosti přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky.

 

Čl. II.

(1) Promíjím

a) nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky pravomocně uložené ke dni tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v článku I ve výměře nepřevyšující šest měsíců,
b) z ostatních nevykonaných nepodmíněných trestů odnětí svobody nebo jejich zbytků pravomocně uložených ke dni tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v článku I jejich nevykonanou část nepřevyšující šest měsíců.

(2) Promíjím

a) podmíněně odložené tresty odnětí svobody,
b) nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo jejich zbytky,
c) nevykonané peněžité tresty nebo jejich zbytky,

pravomocně uložené ke dni tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v článku I s účinkem, že se na pachatele hledí, jako by nebyli odsouzeni.

Čl. III.

Promíjím tresty vyhoštění nebo jejich nevykonané zbytky pravomocně uložené přede dnem tohoto rozhodnutí osobám, které k 31. prosinci 1992 byly občany České a Slovenské Federativní Republiky, za trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující pět let.

 

Čl. IV.

(1) Ustanovení článků I a II tohoto rozhodnutí se nevztahují

a) na osoby, které kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle tohoto rozhodnutí, byly v posledních deseti letech přede dnem tohoto rozhodnutí odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo které byly v posledních deseti letech propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody za takový trestný čin, pokud se na ně nehledí, jako by odsouzeny nebyly,
b) na trestné činy

– porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr.zák.,
– pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128b a 128c tr.zák.,
– vystavení nepravdivého potvrzení podle § 129 tr.zák.,
– maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 1,2 tr.zák.
– přijímání úplatku podle § 160 odst. 1 tr.zák.,
– podplácení podle § 161 odst. 1 tr.zák.,
– nepřímého úplatkářství podle § 162 tr.zák.,
– pohrdání soudem podle § 169b tr.zák.,
– maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 tr.zák.,
– hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 189 odst. 1 tr.zák.,
– podněcování k národnostní a rasové nenávisti podle § 198a tr.zák.,
– ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr.zák.,
– neposkytnutí pomoci podle § 207 tr.zák.,
– ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr.zák.,
– pohlavního zneužívání podle § 243 tr.zák.

(2) Jestliže ustanovení článku I tohoto rozhodnutí nelze vztáhnout na celou trestnou činnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, který ke dni tohoto rozhodnutí nenabyl právní moci, neužije se ho ani zčásti. To neplatí, jestliže výrok o takovém trestu bude později zrušen.

(3) Ustanovení článku II tohoto rozhodnutí se nevztahuje na tresty úhrnné a souhrnné, jestliže takové tresty byly uloženy též za úmyslné trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující dva roky, nebo za trestné činy spáchané z nedbalosti, na které zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující tři roky, anebo za trestné činy uvedené v odstavci 1 písm. b).

Havel v.r. Tošovský v.r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: