Amnestie z 9. května 1968


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 9. května 1968   o amnestii

(č. 55/1968 Sb.)

 

V roce padesátého výročí vzniku samostatného státu, v němž se uskutečnilo státní spojení Čechů a Slováků, umožňují výsledky dosažené při výstavbě socialistické společnosti, aby byly v trestní oblasti poskytnuty určité úlevy osobám, které se provinily proti zákonům republiky.

 

V souladu se zvyklostí, používat po nástupu do úřadu presidenta republiky ústavního práva zakotveného nyní v čl. 62 odst. l bod 10 ústavy, udílím proto tuto

 

amnestii :

 

Čl. 1

Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody, popř. jejich zbytky uložené přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně soudem za trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 1,2 trest. Zákona, jakož i za obdobný trestný čin podle zákona dříve platného, pokud trestný čin byl spáchán po prvním lednu 1956, a za trestný čin nadržování k nim.

 

Čl. 2

Z trestů odnětí svobody, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za jiné trestné činy proti republice podle I. hlavy zvláštní části trestního zákona, trestné činy ohrožení hospodářského tajemství podle § 122, ohrožení služebního tajemství podle § 173, násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci podle § 196 a 197, hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 198, šíření poplašné zprávy podle § 199 trest. zákona, jakož i za obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, dále za trestné činy neoznámení a nepřekažení uvedených trestných činů a nadržování k nim, promíjím nevykonané tresty, popř. jejich zbytky nepřesahující tři roky.

Z trestů, popř. zbytků delších promíjím část ve výši tří let.

Čl. 3

Odsouzeným, kteří z trestu odnětí svobody uloženého za trestné činy uvedené v článku 1 a 2, popř. z trestů postupně uložených za takové trestné činy odpykali ke dni tohoto rozhodnutí už dobu alespoň osmi let, promíjím celý nevykonaný zbytek trestu nez ohledu na délku.

Ustanovení tohoto článku se nepoužije u osob, který svým činem zavinili smrt.

 

Čl. 4

Z trestů odnětí svobody, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za jiné trestné činy, než které jsou uvedeny v článku 1 a 2, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, promíjím odsouzeným, kteří trest odpykávají nebo mají odpykat v první nápravně výchovné skupině, ve vojenském nápravném útvaru nebo kteří jsou osobami mladistvými, nevykonané tresty, popř. jejich zbytky, nepřesahující jeden rok.

Z trestů, popř. zbytků delších jim promíjím část ve výši jednoho roku.

 

Čl. 5

Odsouzeným, kteří z trestu odnětí svobody uloženého před 1. lednem 1962, popř. z trestů odnětí svobody před tím dnem postupně uložených, odpykali ke dni tohoto rozhodnutí už dobu alespoň 15 let, promíjím celý neodpykaný zbytek trestu bez ohledu na délku.

Odsouzeným, kteří z takového trestu, popř. z takových trestů, do dne tohoto rozhodnutí dobu 15 let ještě neodpykali, promíjím část trestu, o kterou trest, popř. součet trestů, po úpravě provedené podle § 297 odst. 1 trest. zákona převyšuje dobu 15 let.

 

Čl. 6

Promíjím podmíněné tresty odnětí svobody a nevykonané tresty nápravného opatření, popř. jejich zbytky, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by odsouzen nebyl. Je-li tu jiný nevykonaný trest, který tomu brání, nastane uvedený účinek teprve dnem výkonu onoho trestu.

 

Čl. 7

Promíjím nezaplacené peněžité tresty, popř. jejich zbytky, jakož i nevykonané tresty náhradní, popř. jejich zbytky, které byly nebo budou soudem pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. 8

Odsouzeným, kteří byli přede dnem tohoto rozhodnutí z výkonu trestu odnětí svobody soudem podmíněně propuštěni nebo jimž byl trest popř. jeho zbytek  podmíněně prominut na podkladě amnestie nebo individuální milosti, promíjím zbytek zkušební doby.

 

Čl. 9

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li již zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro níže uvedené trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí :

  • a) trestné činy uvedené včlánku 1,
  • b) trestné činy uvedené včlánku 2, není-li na ně vzákoně stanoven trest odnětí svobody převyšující tři léta,
  • c) trestné činy uvedené včlánku 4, není-li na ně vzákoně stanoven trest odnětí svobody převyšující jeden rok.

 

Čl. 10

Ukládám ministru spravedlnosti, aby mi předložil k rozhodnutí případy odsouzených

  • a) osob, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou,
  • b) mužů, kteří jsou vden tohoto rozhodnutí starší než 65 let, a žen, které jsou vden tohoto rozhodnutí starší než 60 let,

pokud jim nebudou tresty odnětí svobody pravomocně uložené soudy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí zcela prominuty na podkladě předchozích článků tohoto rozhodnutí.

 

Čl. 11

Přichází-li pro zmírnění trestu odnětí svobody v úvahu několik článků tohoto rozhodnutí, použije se toho z nich, který je pro odsouzeného nejvýhodnější.

Z úhrnných a souhrnných (dodatkových) trestů uložených jednak za trestné činy uvedené v článku 2, jednak za sbíhající se trestné činy uvedené v článku 4, promine se neodpykaný trest, jeho část nebo zbytek rovnající se horní hranici trestu stanoveného v zákoně na trestný čin uvedený v článku 2, popř. je-li jich více, za nejtěžší z nich, nejvíce však tři roky. Nepřesahuje-li  nevykonaný trest nebo jeho zbytek tuto hranici, promine se celý.

U úhrnných a souhrnných (dodatkových) trestů uložených jednak za trestné činy uvedené v článku 1 a 2, jednak za sbíhající se trestné činy jiné, se pro účely článku 3 odpykaná část trestu počítá na trestné činy uvedené v článku 1 a 2, a to až do výše odpovídající horní hranici sazby na uvedený trestný čin, popř. je-li  jich více, na nejtěžší z nich.

 

Čl. 12

Ustanovení článků 4,6,8,9,10 a 11 se přiměřeně použije i na provinění a přestupky posuzované podle zákona č. 58/1965 Sb.

 

V Praze dne 9. května 1968

 

Ludvík SvobodaLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: