Amnestie z 29. srpna 1945


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 29. srpna 1945 o amnestii

(č. 243/1945 Ú.l.)

 U příležitosti vítězného ukončení druhé světové války, kdy československý národ se ujal opět řízení svých věcí v obnoveném státu, užívám práva daného mi ústavní listinou a udílím v oboru vojenského soudnictví v den prvního výročí Slovenského národního povstání tuto

 

a m n e s t i i  :

 

Čl. 1

(1) Osobám, odsouzeným pravoplatně jedním nebo několika rozsudky čs. Vojenských soudů k trestům na svobodě ne dalším 5 let nebo k trestům na penězích pro trestné činy podle II. dílu vojenského trestního zákona, pro plenění podle §§ 492-501 v.tr.z., a pro trestné činy podle branného zákona, spáchané přede dnem 5. května 1945, promíjím trest (zbytek trestu) s účinky § 5 zák.č. 111/1928 Sb.

(2) Z trestů delších 5 let, uložených za trestné činy, uvedené v odstavci 1, promíjím polovinu uloženého trestu.

 

Čl. 2

(1) Za podmínek uvedených v článku 1 promíjím se stejnými účinky tresty na penězích (hlavní a vedlejší) a tresty na svobodě (zbytek trestu) ne delší 18 měsíců, uložené pro obecné delikty.

(2) Z trestů delších 18 měsíců promíjím polovinu uloženého trestu, nejvýše však 3 léta.

 

Čl. 3

Dodatkový trest, uložený podle § 311 v.tr.z. se pokládá spolu s trestem, k němuž jest v poměru trestu dodatkového, za jeden trest.

 

Čl. 4

Ustanovení čl. 1, 2 a 6 se nevztahují na trestné činy podle zákona na ochranu republiky a na trestné činy , které se stíhají jen na žádost oprávněného.

Čl. 5

Ustanovení čl. 1 a 2 se užije i tehdy, když trest, o který jde, byl uložen za sbíhající se trestné činy, uvedené v čl. 1 2 a 4. Za trestné činy, na které se tato amnestie nevztahuje, určí trest nejvyšší vojenský soud (vrchní polní soud) podle zásady § 397, posl. věta v.tr.z.          

 

Čl. 6

Nařizuji dále, aby proti osobám podléhajícím vojenské trest soudní pravomoci nebyla zahajována a pokud byla zahájena, aby byla zastavena v den vydání tohoto rozhodnutí ještě neskončená trestní řízení pro přečiny vůbec, jakož i zločiny podle II. dílu vojenského trestního zákona, spáchané přede dnem 5. května 1945, pokud na ně není v zákoně stanoven trest vyšší pěti let.

 

Čl. 7

Ustanovení tohoto rozhodnutí se nevztahují na osoby, které se dopustily trestných činů podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, čís. 16 Sb., neb nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 15. mája 1945, čís. 33/1945 Sb.n.SNR, jakož i na vojenské zběhy, kteří se nepřihlásí do dne 28. října 1945.

 

 

Dr.Beneš, v.r.              gen.. Svoboda, v.r.

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: