Nález Ústavního soudu číslo 259/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6


Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 23. července 2013 zrušil část ustanovení § 289 odst. 2 trestního zákoníku. Podle tohoto zrušeného ustanovení se mělo při stanovování množství menšího než malého v případě drog a jedů vycházet z nařízení vlády, které tyto hranice mělo stanovit. Stanovení hranice množství drogy nebo jedu je podstatné pro posouzení podmínek trestnosti tzv. drogových trestných činů. Zmiňovaným vládním nařízením, které tyto hranice mělo stanovovat, je nařízení vlády č. 469/2007 Sb., jež tímto rozhodnutím Ústavního soudu bylo v příslušné části zrušeno rovněž. Nález Ústavního soudu nabyl účinnosti 23. srpna 2013.

Podstata rozhodnutí Ústavního soud spočívá v tom, že není možné, aby podmínky trestnosti byly stanovovány pouhým nařízením vlády. Podle základních ústavních principů mohou být podmínky trestnosti stanovovány výlučně zákonem (princip nullum crimen sine lege). Nařízení vlády není zákon, je to tzv. předpis nižší právní síly, takže nemůže stanovovat podmínky trestnosti. Pokud tedy hranice množství menšího než malého v případě drog či jedů, byly stanovovány pouhým nařízením vlády, jde o porušení základních ústavních principů. Jestliže tyto hranice mají být stanoveny právním předpisem, muselo by se tak stát formou zákona, přijatého parlamentem, nikoliv nějakým jiným předpisem nižší právní síly.

Rozhodnutí ústavního soudu ale neznamená, že by nadále nebylo možné stíhat tzv. drogové trestné činy. Znamená to pouze to, že hranice rozsahu drogové trestné činnosti budou stanovovat soudy svými vlastními rozhodnutími. Nelze totiž předpokládat, že by hranice množství drog byly stanoveny zákonem. V dnešní době existuje velké množství syntetických drog, jejichž chemické složení lze snadno a rychle měnit, na což rozhodně nemůže být pružně reagováno vydáním nových zákonů, protože přijímání zákonů je proces značně zdlouhavý. Posuzování závažnosti rozsahu drogové trestné činnosti tak pravděpodobně zůstane jen na soudech. To by ale nemělo činit žádné větší problémy, neboť v této oblasti už existuje poměrně široká judikatura nejvyššího soudu, která je použitelná i nadále.

* * * * *

 Celý text nálezu:

Nález Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 dne 23. července 2013 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Vladimíra Sládečka, Milady Tomkové a Michaely Židlické o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za účasti 1. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 2. Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení takto:

I. Ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se ve slovech „a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů“ ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 

II. Současně pozbývají platnosti ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb., dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 

III. Návrh na zrušení zbývajících částí ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se odmítá.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu

1. Návrhem podaným dne 24. dubna 2012 se navrhovatel domáhá zrušení ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to pro rozpor s čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. V návrhu rekapituluje, že vede pod sp. zn. 4 T 12/2012 trestní stíhání proti Miroslavě Feistauerové, a to pro přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 trestního zákoníku. Toho se podle obžaloby měla dopustit tím, že přechovávala ve vozidle v batohu čtyři plastové sáčky s celkem 3,25 g metamfetaminu (tzv. pervitinu) s obsahem účinné látky 1,9 g metamfetamin-base, i když metamfetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že neoprávněně pro vlastní potřebu přechovávala v množství větším než malém jinou psychotropní látku než psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC). V daném případě je množství psychotropní látky kritériem, které rozhoduje o trestnosti činu. Toto množství je soud povinen zjišťovat podle předmětného zákonného ustanovení z nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Navrhovatel dospěl k závěru, že předmětné zákonné ustanovení, jehož užití je v dané trestní věci rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem. Proto trestní stíhání přerušil a předložil věc Ústavnímu soudu.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: