Amnestie z 9. května 1960


Rozhodnutí presidenta a vlády Republiky československé ze dne 9. května 1960 o amnestii

(č. 54/1960 Sb.)

Patnácté výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou je hrdou přehlídkou bojů a vítězství při budování nové, socialistické společnosti.

Pod vedením Komunistické strany Československa dělníci, rolníci a pracující inteligence svou obětavou prací uskutečnili hluboké hospodářské, třídní a sociální přeměny v naší vlasti.

Vítězství socialismu v naší zemi se stalo radostnou skutečností. Naše republika je silná jako nikdy dříve.

Politické uvědomění naší dělnické třídy a pracujícího lidu nebývale vzrostlo.

Vzrostla moc a hospodářská síla naší země.

Mezinárodní postavení Československa je pevné jako nikdy předtím.

Tato neotřesitelná síla a pevnost našeho socialistického zřízení – jakož i jeho humanismus, veliká důvěra, kterou má Komunistická strana Československa a socialistický stát mezi pracujícími – umožňují, aby osobám, které se dopustily v minulosti závažných trestných činů směřujících proti politickým a hospodářským základům naší republiky, byla dána příležitost odčinit svou vinu před lidem poctivou prací.

President republiky a vlády republiky učinili proto toto rozhodnutí :

 

Rozhodnutí presidenta republiky

Užívaje práva, daného mi ústavou, udílím tuto

amnestii :

ČÁST  I

Čl. I

1. Promíjím osobám, které se dopustily trestných činů proti republice, s výjimkou osob uvedených v čl. II, tresty odnětí svobody pravomocně uložené nebo zbytky těchto trestů pod podmínkou, že se do deseti let od tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu.

2. Promíjím tresty odnětí svobody nebo zbytky těchto trestů pravomocně uložené za trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí osobám, které pod vlivem nepřátelské propagandy bez povolení opustily území republiky.

3. Propuštěným osobám podle čl. I odst. 1, 2 tohoto rozhodnutí promíjím zároveň vedlejší tresty ztráty čestných práv občanských a dosud nezaplacené peněžité tresty nebo jejich zbytky.

4. Nařizuji, aby nebylo zaváděno a bylo-li  zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí proti osobám, které pod vlivem nepřátelské propagandy bez povolení opustily území republiky.

 

Čl. II

Rozhodnutí podle čl. I se nevztahuje na

 • a) přímé agenty imperialistických rozvědek,
 • b) teroristy, sabotéry, záškodníky a organizátory nebezpečných protistátních skupin,
 • c) osoby odsouzené pro trestné činy vojenské zrady nebo jiné protistátní činy, jestliže jejich čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 • d) osoby odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich čin měl za následek smrt.

 

ČÁST  II

Čl. III

Promíjím z trestů, které byly nebo budou uloženy soudem za ostatní trestné činy nebo přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí

 1. tresty nápravného opatření s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
 2. tresty dosud nezaplacené pokuty za přestupky a náhradní tresty za ně,
 3. tresty peněžité, dosud nezaplacené, nepřevyšující 5000 Kč nebo dosud nezaplacené zbytky těchto trestů a náhradní tresty za ně,
 4. tresty odnětí svobody, jejichž výkon byl nebo bude podmíněně odložen s účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by nebyl odsouzen,
 5. tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky,  které byly uloženy za trestné činy a přestupky spáchané do dne tohoto rozhodnutí, s výjimkou trestů uložených za trestné činy uvedené v čl. IV, pod podmínkou, že se odsouzený do tří let ode dne tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu.

 

Čl. IV

Část II čl. III odst. 5 tohoto rozhodnutí se nevztahuje na tyto trestné činy :

 • a) spekulací, příživnictví, ohrožení devisového hospodářství, zkrácení a ohrožení daně, úplatkářství,
 • b) rozkrádání a úmyslné poškozování majetku vsocialistickém vlastnictví,
 • c) úmyslné trestné činy proti majetku vosobním vlastnictví,
 • d) loupež, úmyslné ublížení na zdraví, vraždu,
 • e) trestné činy proti důstojnosti člověka, ohrožení mravní výchovy mládeže,
 • f) trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu, jestliže mají za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 • g) trestný čin obecného ohrožení spáchaný úmyslně,
 • h) na trestné činy úhrnné a dodatkové, jestliže jedním ze sbíhajících se trestných činů je čin uvedený vpísm. a) až g),
 • i) na osoby vícekrát odsouzené pro úmyslné trestné činy.

 

Čl. V

Nařizuji, aby nebylo zaváděno a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání za trestné činy a přestupky uvedené v části II čl. III spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí s výjimkou trestných činů uvedených v článku IV tohoto rozhodnutí.

 

ČÁST  III

Čl. VI

Rozhodnutí podle části I a II se nevztahuje na osoby, které ve výkonu trestu hrubým způsobem soustavně narušují úsilí směřující ke splnění účelu trestu.

 

Čl. VII

Ukládám ministru spravedlnosti, aby mi na základě přezkoumání předložil k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

 • a) mladistvé do 18 let,
 • b) těhotné ženy,
 • c) muže starší 60 let a ženy starší 55 let,
 • d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou,

jimž byly pravomocně uloženy za trestné činy a přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a na které se tato amnestie nevztahuje.

 

V Praze dne 9. května 1960

 

Dr. Václav Škoda      Antonín Novotný

 

 

Usnesení vlády Republiky československé

Vláda uděluje podle § 76 tr.ř. správ. V oboru trestního práva správního tuto amnestii :

 1. Vláda promíjí dosud nevykonané tresty nebo zbytky trestů, které byly pravomocně uloženy výkonnými orgány národních výborů, popř. jinými orgán, za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.
 2. Vláda nařizuje, aby výkonné orgány národních výborů, popř. jiné orgány trestní stíhání pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí nezaváděly a zavedené zastavily.

 

V Praze dne 9. května 1960

 

Viliam Široký Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: