Amnestie z 9. května 1955


Rozhodnutí presidenta a vlády republiky Československé ze dne 9. května 1955 o amnestii

 (č. 117/1957 Ú.l.) 

Ve dnech desátého výročí osvobození našich národů slavnou Sovětskou armádou hodnotí náš lid úspěchy, kterých dosáhl pod vedením Komunistické strany Československa a vlády Národní fronty. Tyto významné budovatelské úspěchy a slavná vítězství, která přinesly volby do národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady v minulém roce, přesvědčivě dokazují neochvějnost našeho lidově demokratického zřízení a pevnou politickou jednotu našeho pracujícího lidu.

Všechny tyto radostné skutečnosti umožňují poskytnout příležitost těm, kteří se provinili proti zákonům republiky, aby se jako svobodní občané zapojili do socialistické výstavby naší vlasti.

President republiky a vláda republiky učinili proto tato rozhodnutí :

Rozhodnutí presidenta republiky

Užívaje práva daného mi ústavou udílím tuto amnestii :

 

Čl. I.

Promíjím z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy soudem za trestné činy nebo přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, tyto tresty :

 1. tresty nápravného opatření s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl dosud odsouzen,
 2. tresty dosud nezaplacené pokuty za přestupky a náhradní tresty za ni,
 3. tresty peněžité dosud nezaplacené nepřevyšující 5.000 Kč a náhradní tresty za ně,
 4. tresty dočasného odnětí svobody, jejichž výkon byl nebo bude podmíněně odložen s tím účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by nebyl odsouzen,
 5. tresty dočasného odnětí svobody nepřevyšující dva roky a jde-li o mladistvého, tři roky,
 6. tresty dočasného odnětí svobody těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě mladší než čtrnáct let, nepřevyšují-li tři léta, anebo celé jejich zbytky nepřevyšují-li tuto dobu.

 

Čl. II.

Promíjím z ostatních trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, tyto části trestů :

 1. jednu polovinu z dosud nezaplacených trestů peněžitých, nejméně však 5.000 Kč, a poměrnou část náhradních trestů za ně uložených, která odpovídá prominutému trestu peněžitému,
 2. jednu třetinu z trestů dočasného odnětí svobody, nejméně však dva roky, a jde-li o mladistvého, tři roky.

Čl. III.

Promíjím tresty odnětí svobody, které byly pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, trpí-li odsouzený v době tohoto rozhodnutí těžkou nevyléčitelnou chorobou nebo je-li v době tohoto rozhodnutí starší než šedesát let, a jde-li o ženu, starší než padesát pět let.

 

Čl. IV.

Měním tresty odnětí svobody na doživotí, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, v tresty dočasného odnětí svobody v trvání dvaceti let.

 

Čl. V.

Nařizuji, aby nebylo zaváděno, a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno, trestní stíhání pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, má-li o nich konat řízení prokurátor nebo soud.

 

Čl. VI.

Nařizuji, aby nebylo zaváděno, a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí,

 1. stanoví-li na ně zákon trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky,
 2. stanoví-li na ně zákon trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky, je-li pachatelem mladistvý, anebo žena, která v době tohoto rozhodnutí je těhotná nebo pečuje o dítě mladší než čtrnáct let,
 3. stanoví-li na ně zákon trest odnětí svobody převyšující dva roky, jestliže pachatel trpí v době tohoto rozhodnutí těžkou nevyléčitelnou chorobou nebo je-li v době tohoto rozhodnutí starší než šedesát let, a  jde-li o ženu, starší než padesát pět let.

 

Čl. VII.

(1) Promíjím tresty odnětí svobody pravomocně uložené za trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí osobám, které pod vlivem nepřátelské propagandy opustily bez povolení území republiky, vrátí-li se do 6 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí na území republiky.

(2) Nařizuji, aby nebylo zaváděno a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky spáchaný přede dnem tohoto rozhodnutí osobami, které pod vlivem nepřátelské propagandy opustily bez povolení území republiky, vrátí-li se do 6 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí na území republiky.

 

Čl. VIII.

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje

 • a) na velezradu (§ 78 tr.zák.), sabotáž (§ 84 a 85 tr.zák.), vyzvědačství (§ 86 a 87 tr.zák.) a obdobné činy trestné podle zákonů dříve platných,
 • b) na činy trestné podle retribučních předpisů (dekret č. 16/1945 Sb., nař. SNR č. 33/1945 Sb.n. SNR),
 • c) na trestný čin podle zákona na ochranu míru č. 165/1950 Sb.,
 • d) na trestný čin vraždy (§ 216 tr.zák.),
 • e) na rozkrádání a poškozování majetku národního a majetku lidových družstev podle § 245 tr.zák., byl-li na ně uložen trest odnětí svobody delší než pět let,
 • f) na osoby, jimž byly vposledních pěti letech přede dnem tohoto rozhodnutí za úmyslné trestné činy pravomocně uloženy alespoň dvakrát nepodmíněné tresty odnětí svobody,
 • g) na trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 210 tr.zák.

(2) Tresty odnětí svobody na doživotí, které byly pravomocně uloženy v případech uvedených v odstavci 1 za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, však měním v tresty dočasného odnětí svobody v trvání pětadvaceti let.

 

Čl. IX.

(1) Tresty dodatkové v poměru k trestům dříve uloženým, jakož i jiné tresty postupně uložené, se pro účely tohoto rozhodnutí posuzují jako trest jediný.

(2) Kde je použití zákona  závislé na délce odnětí svobody, rozhoduje délka trestu sníženého nebo jinak zmírněného podle tohoto rozhodnutí.

 

V Praze dne 9. května 1955.

 

Antonín Zápotocký                    Viliam Široký

 

 


Usnesení vlády republiky Československé ze dne 9. května 1955 o amnestii v oboru trestního práva správního

 

 

Vláda republiky Československé uděluje podle § 76 trestního řádu správního v oboru trestního práva správního tuto amnestii :

 

Čl. I.

Vláda promíjí dosud nevykonané tresty nebo zbytky trestů, které byly pravomocně uloženy orgány národních výborů, po případě jinými orgány za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. II.

Vláda nařizuje, aby nebylo zaváděno, a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. III.

Toto usnesení provede ministr vnitra.

 

V Praze dne 9. května 1955

 

Viliam Široký Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: