Budu se po skončení zákazu řízení muset podrobit přezkoušení?


Dobrý den, v roce 2005 mi byl soudem odebrán řídičský průkaz.Trest končí v řijnu 2007.Budu muset podstoupit přezkoušení?Děkuji za odpověď. (15.10.2007)

Vzhledem k tomu, že od právní moci uložení trestu zákazu činnosti uplynul více než jeden rok, budete muset prokázat odbornou, ale i zdravotní způsobilost. Budete se tedy muset podrobit přezkoušení a doklad o tom, který nesmí být starší než 60 dnů, musíte přiložit k žádosti o vrácení řidičského oprávnění. Přezkoušení tedy není nutné jen tehdy, trval-li zákaz řízení méně než jeden rok. Pro úplnost přikládáme citaci příslušného ustanovení (§ 102) zákona o silničním provozu.


§ 102
 


(1) Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a.

(2) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

 • a) jméno a příjmení žadatele,
 • b)adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
 • c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
 • d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • e) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno.
   

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přiložen

 • a) platný doklad totožnosti žadatele,
 • b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.
   

(4) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

(5) Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.

Jen bych měla dotaz ohledně ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL? Která je potřeba k vydání řidičskéh průkazu,když soud vyhoví mému požadavku o řidičský průkaz po polovině trestu. Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel – to znamená,že musím znovu úspěšně absolvovat autoškolu nebo stačí jenom nějaká zkouška?! Mockrát děkuju za odpověď. (9.1.2008)

Pokud žádáte o vrácení řidičského průkazu po době kratší než jeden rok od počátku zákazu řízení, nemusíte odbornou způsobilost prokazovat vůbec. Je-li tato doba delší, než jeden rok , musíte odbornou způsobilost prokázat potvrzením z autoškoly. Autoškolu není třeba absolvovat celou, stačí pouze zkoušky, a to jak praktické tak teoretické. Upraveno je to v § 45 zákona číslo 247/2000 Sb.

§ 45
 


Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 


(1) Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona se provádí zkouškou podle tohoto zákona. Náklady zkoušky hradí žadatel.

(2) Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl.

(3) Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: