Zdravotní péče ve věznici

Stránky: 1 2


Zdravotnická zařízení vězeňské služby

V každé věznici je zdravotnické středisko, ve kterém poskytuje zdravotní péči vždy praktický lékař a všeobecná sestra. Počet lékařů a sester, které zdravotní péči poskytují se liší podle počtu obviněných a odsouzených v jednotlivých věznicích a charakteru věznice. V České republice je 36 zdravotnických středisek pro obviněné a odsouzené. Ve věznicích je také zajištěna péče zubním lékařem a případně dalšími lékaři specialisty – internista, chirurg, oční, ORL, kožní, psychiatr, radiolog, gynekolog apod. Z nelékařských zdravotnických povolání zajišťují ošetřovatelskou a ostatní péči sestry registrované, sestry se specializovanou způsobilostí, radiologičtí asistenti, nutriční terapeuti.


Vězeňská služba taktéž zajišťuje ústavní péči ve dvou nemocnicích Vězeňské služby.

 • Nemocnice Praha – Pankrác zajišťuje zdravotní péči na interních a chirurgických odděleních, včetně radiologického oddělení a poliklinických služeb
 • Nemocnice Brno zajišťuje zdravotní péči na oddělení interním, infekčním, následné péče, psychiatrickém a oddělení poliklinických služeb.

Při nutnosti poskytnout obviněným a odsouzeným odbornou neodkladnou péči je zajištěna lékařská služba první pomoci nebo Zdravotnická záchranná služba. Za dostupnost zdravotní péče pro obviněné a odsouzené odpovídají ředitelé věznic. 

Informace k zajištění zdravotní péče na zdravotnickém středisku pro obviněné a odsouzené

Nástup do věznice

 • preventivní vstupní prohlídka u praktického lékaře se provede neprodleně po nástupu do výkonu vazby anebo trestu nejdéle do 4 dnů od nástupu, jejím účelem je zajistit ( objektivizovat) zdravotní stav obviněného nebo odsouzeného a na základě tohoto zjištění provést příslušná zdravotnická opatření, zejména zajistit posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vazby nebo trestu, rozhodnout o zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení stanovením zdravotní klasifikace a případně stanovit plán potřebných léčebně preventivních opatření. Při vstupní prohlídce zdravotnický personál provede podrobnou anamnézu, orientační epidemiologické vyšetření, fyzikálně somatické vyšetření a potřebná doplňující vyšetření,
 • rtg plic – podle rozhodnutí lékaře na základě anamnestických údajů a klinického obrazu,
 • zubní preventivní prohlídka – vždy,
 • u žen gynekologická prohlídka – vždy,
 • případně další specializovaná péče, dle indikace lékaře.

Pobyt ve věznici

 • obviněnému nebo odsouzenému je primární zdravotní péče poskytována na základě jejich žádosti nebo na základě pokynu ( příkazu) lékaře zdravotnického střediska,
 • po dobu poskytování zdravotní péče může být v ordinaci na žádost ošetřujícího lékaře ( popřípadě zdravotní setry) přítomen příslušník Vězeňské služby zajišťující bezpečnost zdravotnického personálu; přitom nesmí být porušeny zásady ochrany citlivých osobních údajů.

Přemístění do jiné věznice

 • mimořádná prohlídka u praktického lékaře.

Výstup z věznice

 • výstupní prohlídka u praktického lékaře,
 • rtg plic.

Informace k zajištění zdravotní péče v nemocnici

 • Do nemocnice je přijímán nemocný obviněný nebo odsouzený na základě doporučení ošetřujícího lékaře zdravotnického střediska, to neplatí, jde-li o nemocného, jehož život nebo zdraví jsou ohroženy a je nebezpečí z prodlení. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.
 • Nemocní přenosnou nemocí nebo s podezřením na onemocnění takovou nemocí se umisťují na infekčním oddělení nemocnice.
 • S přijetím do nemocnice vyslovuje pacient souhlas a podepisuje souhlas s hospitalizací.
 • Pokud nemá Vězeňská služba ve svých nemocnicích možnost zajištění další potřebné specializované odborné péče, než kterou zajišťuje, pacienti mají možnost se léčit v mimovězeňských nemocnicích, kde Vězeňská služba zajišťuje ostrahu.

© 2009 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY (text byl převzat ze stránek Vězeňské služby ČR a upraven)Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: