Novela trestního zákoníku číslo 494/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3


K bodu 4:

V právní úpravě České republiky chybí jednotná úprava nočního klidu, resp. doby nočního klidu. Přestože s pojmem „noční klid“ (jedná se o tzv. neurčitý právní pojem) pracuje celá řada právních předpisů, není tento pojem jasně definován. Například § 9 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, stanoví: „Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.“ Povinnost umožnit zajištěnému cizinci nepřetržitý osmihodinový spánek v době nočního klidu, resp. povinnost zajištěného cizince dodržovat noční klid ukládá zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Obdobně se to stanoví v případě chovanců § 20 odst. 4 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. V neposlední řadě pak § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích uvádí, že „ten, kdo poruší noční klid, se dopustí přestupku“.

Z hlediska právní jistoty, zejména má-li být vůči někomu uplatněn postih za přestupek, je nezbytné, aby byl pojem „doba nočního klidu“ jasně vymezen přímo v zákoně, a to obecně tak, aby byl použitelný (vzhledem k absenci jiné výslovné úpravy) ve všech případech, tedy nejen pro účely řízení o přestupku.

Vymezení nočního klidu a doby nočního klidu je sice s ohledem na judikaturu Ústavního soudu možné již v současnosti prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, nicméně toto řešení nelze považovat za dostatečné. Například rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/2006 (nalus.usoud.cz) konstatovalo: „Pojem nočního klidu není v žádném právním předpise vymezen. Je proto potřeba považovat za užitečné, učiní-li tak obec v rámci úpravy místních záležitostí veřejného pořádku vyhláškou. Konkretizace pojmu nočního klidu také za situace, kdy je „porušení nočního klidu“ bez bližšího upřesnění přestupkem proti veřejnému pořádku [§ 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích], žádoucím způsobem přispěje k právní jistotě.“ Jiné rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. ÚS 35/2006 (nalus.usoud.cz) v této souvislosti doplnilo, že „obec má pravomoc, v obecně závazné vyhlášce, vymezit odlišně dobu nočního klidu v pracovních dnech a ve dnech pracovního klidu, demonstrativně vyjmenovat činnosti, které noční klid narušují, spolu se stanovením povinnosti zdržet se těchto činností ve vymezené době, případně na vymezených místech na území obce [§ 10 písm. a) a písm. b) zákona o obcích].“

Nedostatkem úpravy nočního klidu pouze formou obecně závazných vyhlášek je skutečnost, že vymezení doby nočního klidu může být v každé obecně závazné vyhlášce odlišné a v České republice by tedy mohlo existovat cca 6250 různých vymezení doby nočního klidu (pokud by k tomu každá obec přistoupila samostatně). Navíc je třeba dodat, že i pokud bychom předpokládali znalost obecně závazných vyhlášek alespoň u občanů dané obce, nelze očekávat a ani fakticky požadovat jejich znalost u návštěvníků dané obce. Vzhledem k neexistenci celostátní sbírky či alespoň přehledu obecně závazných vyhlášek tedy lidé zpravidla vůbec netuší, jaké platí na území jiné obce obecně závazné vyhlášky a zda zde tedy nezačíná noční klid o několik hodin dříve, resp. o pár hodin později než v obci sousední.

Jediným řešením je tedy vymezení doby nočního klidu zákonem. Zcela standardním a veřejností nejčastěji vnímaným rozmezím doby nočního klidu (tento standard ale může být s ohledem na zmíněnou možnost úpravy této problematiky obecně závaznou vyhláškou zavádějící) bývá doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Stejným časem je vymezena tzv. noční doba v § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který uvádí, že „noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou“. Podobně toto stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, podle něhož se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. K tomu je však třeba zdůraznit, že pojem noční klid, resp. doba nočního klidu a noční doba nejsou totožné a úprava noční doby v těchto zákonech tedy není sama o sobě dostatečná. To potvrdilo například výše uvedené rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. ÚS 35/2006, které konstatovalo: „Noční doba a noční klid (§ 47 přestupkového zákona a čl. 5 vyhlášky) tedy není totéž. I zde se tak projevují odlišné cíle právní regulace podle zákona o ochraně veřejného zdraví na straně jedné a § 47 přestupkového zákona a § 10 písm. a) a písm. b) zákona o obcích na straně druhé. Skutečnost, že je otázka hluku regulována zákonem č. 258/2000 Sb., tedy bez dalšího nevylučuje regulaci vyhláškou, vydanou v rámci samostatné působnosti obce.“

Navrhovaná úprava by tedy měla odstranit nedostatečnost zákonné úpravy nočního klidu v právním řádu České republiky, posílit právní jistotu veřejnosti ve vztahu k tomuto pojmu, a to zejména pro případy, pokud by rušení nočního klidu mělo být postihováno jako přestupek ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích.

III. K účinnosti

Nabytí účinnosti zákona je navrhováno k 1. červenci 2012 tak, aby byl nejen dostatek času na přijetí tohoto zákona, ale zůstala i dostatečně dlouhá legisvakanční lhůta.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: