Jak správně psát či telefonovat na soud

1. Posíláme soudu dopis

     Pokud posíláte soudu jakoukoliv písemnost v již probíhajícím řízení, je bezpodmínečně nutné, abyste v této písemnosti přesně označili řízení, kterého se písemnost týká. Každé řízení je vedeno po konkrétní jedinečnou spisovou značkou. Ta se skládá z čísla soudního senátu, který má vyřízení věci na starosti, dále z písmene, označujícího druh agendy, pořadového čísla a označení roku. Např. spisová značka 15C 268/2008 znamená, že věc projednává soudní senát číslo 15, jedná se o občanskoprávní věc, která u tohoto senátu je v roce 2008 dvěstěšedesátáosmá v pořadí. Spisovou značku najdete na všech písemnostech, které vám soud v dané věci doručuje. Někdy není označena jako „spisová značka“, ale jako číslo jednací. Číslo jednací se skládá ze spisové značky a čísla listu konkrétní písemnosti. Dojde-li vám tedy od soudu např. nějaká výzva, na níže je uvedeno číslo jednací 15C 268/2008-35, znamená to, že tato výzva je ve spise založena na čísle listu 35.

     Jestliže písemnost, kterou posíláte soudu, neoznačíte spisovou značkou, může se stát, že pracovníci soudu nebudou schopni písemnost zařadit do správného spisu a soud tedy nebude moci k vaší písemnosti přihlédnout.

2. Telefonujeme na soud

     Pokud potřebujete telefonicky u  soudu zjistit něco, co se týká vašeho řízení u daného soudu, je třeba zavolat na správné oddělení soudu. I v tomto případě je nutno znát spisovou značku, pod níž je vaše řízení vedeno. S největší pravděpodobností nebudete znát přímý telefon na konkrétní oddělení soudu, takže budete volat na ústřednu soudu. Tam musíte spojovatelce uvést, na jaké soudní oddělení (např. trestní, exekuční apod.) potřebujete přepojit. U větších soudů je v rámci jednoho oddělení více vedoucích kanceláře. V takovém případě po vás spojovatelka bude chtít, abyste uvedli nejen oddělení, na něž chcete být spojeni, ale i konkrétní spisovou značku, aby vás mohla spojit přímo s konkrétním pracovníkem. Vám to ušetří peníze za telefon a pracovníci soudu zase nebudou muset být zbytečně rušeni od své práce a nuceni přepojovat vás do dalších kanceláří.

 

Jak poznám podle spisové značky typ soudního oddělení?

 • T – trestní řízení

 • Tm – trestní řízení ve věcech mladistvých

 • Rod- řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

 • C – občanskoprávní řízení

 • Cm – obchodněprávní řízení

 • P – opatrovnické řízení  a řízení ve věcech nezletilých dětí

 • E – výkon rozhodnutí (exekuce

 • PP – podmíněné propuštění

 • Nt – některé věci související s trestním řízením, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

 • Ntm - některé věci související s trestním řízením proti mladistvým, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

 • Nc – některá opatrovnická řízení, nejasné návrhy a další

 • Td – dožádání jiných soudů ve věcech trestních

 • Cd – dožádání jiných soudů ve věcech občanskoprávních

 • L - řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

 • D – dědické řízení

 • U – řízení o umoření listin

 • Sd – řízení o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu

 • To – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech

 • Tmo  – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech mladistvých

 • Co – řízení o opravných prostředcích v občanskoprávních věcech

 • K – konkurzní řízení

 • Kv – řízení o návrzích na vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání

 
Info o trestním řízení

Rodina u soudu

Adresář soudů