Dobrý den
Neregistrovaný návštěvník

Přihlásit
Fórum je momentálně uzamčené nebo je určeno jen pro čtení

RSS tématu
Prodej auta
23.5.2013
22:31
ivana45

Jen se ptám
Příspěvků: 3
Člen od:
5.1.2013
Offline

Dobrý den,
syn si dal inzerát na prodej ojetého vozu ozval se kupující ,který měl o vůz zájem. Vozidlo si ani moc neprohlédl k tomu, aby se s ním svezl ho musel syn přemlouvat. Má ho prý pro dceru, aby se naučila jezdit.
Kupující tvrdil, že ještě týž den odlétá a bude mimo ČR a proto by rád vše vyřídil ihned. Já jako matka syna jsem jej požádala o údaje potřebné k sepsání kupní smlouvy. Sepsala jsem kupní smlouvu a plnou moc syna ,která sloužila k přepsání vozidla.
Kupní smlouva.
Prodávající:
trvale bytem:
rodné číslo:
Kupující:
trvale bytem:
rodné číslo
uzavírají dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tuto
smlouvu kupní o koupi automobilu
Předmět smlouvy
Předmětem této kupní smlouvy je převod vlastnických práv k níže uvedenému osobnímu motorovému vozidlu:
Typ vozidla: VOLKSWAGEN GOLF IV.
SPZ: 1SN0184
Rok výroby: 2000
Číslo TP: UB 524295
VIN: WVWZZZ1JZYU256148
Barva vozu: ZELENÁ METALÍZA
Obsah: 1,4
STK: 01.2015
Práva a povinnosti prodávajícího
Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje předmětu smlouvy nejsou známy žádné závady na vozidle.
Prodávající předává kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.
Prodávající předává při podpisu kupní smlouvy kupujícímu velký technický průkaz vozidla, malý technický průkaz vozidla, 2x klíče od vozidla a doklad o zaplacení zákonného pojistného na rok 2012-2013
Práva a povinnosti kupujícího
Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.
Kupní cena
Předmět smlouvy (osobní automobil) prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši …35.000,- Kč (slovy třicetpěttisíc Korun českých)
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Závěrečná ustanovení
Kupující je seznámen se skutečností, že kupuje věc již používanou. Prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, že si před podpisem této smlouvy automobil prohlédl, vyzkoušel a to i za účasti přizvaných odborníků.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Prodávající a Kupující prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před podpisem přečetli, porozuměli jejímu obsahu a s obsahem souhlasí.
Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou kupních stran.
Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad. Prodávající uděluje k tomuto nahlášení plnou moc. Kupující rovněž vyřídí nezbytné formality z titulu zákonného pojištění motorového vozidla u pojišťovny.
V Praze dne 24.4.2013

Asi po týdnu jsme kupujícího kontaktovali, zda bylo vozidlo převedeno odepsal, že ano i povinné ručení má již dcera sjednané.Slíbil,že nám odešle poštou zelenou kartu.Dva dny na to napsal,že u auta je zadřený motor ,že se po 400 km dceři zadřel,ale že již koupil auto jiné a že jen doufá,že to nebylo záměrně.Po dalších cca 10 dnech po mne chtěli na pojišťovně při rušení povinného ručení kopii velkého TP.Opět jsem kupujícího kontaktovala a požádala ho o sken velkého TP .A začal kolotoč kupující začal vyhrožovat,že udá syna za podvod poté jsme zjistili,že vozidlo není stále převedeno,ale s kupujícím už bohužel nebyla žádná řeč stále tvrdí,že je bohatý podnikatel a syn podvodník.Obrátili jsme se tedy na dopravní inspektorát ,kde nám pracovnice vystavila duplikáty obou TP a dle kupní smlouvy přepsala vozidlo na dceru kupujícího jak bylo uvedeno ve smlouvě.Bylo zjištěno,že podle rodného čísla kupující nahlásil jinou adresu než dotyčná skutečně měla.Paní nám řekla,že máme doklady od vozidla kupujícímu odeslat.Napsala jsem e-mail a pána požádala o adresu na kterou bych mohla doklady zaslat.Ihned odepsal,že již podal n asyna trestní oznámení a to pro podvod a neoprávněné nakládání s cizím majetkem.A že prý nemáme právo znát jeho pravou adresu a pokud máme zájem o komunikaci ,tak máme psát na adresu jeho švagra.Zajímalo by mne na čí straně je pravda pravda a zda jsme se dopustili nějakého trestného činu.Moc děkuji za radu.Ivana

24.5.2013
7:25
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Pokud jste při prodeji vědomě nezatajili, že auto je poškozené, tak nikde žádný trestný čin nevidím. Je to ryze občanskoprávní záležitost  nic pro naše stránky o trestním právu.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.

Časové pásmo:Europe/Prague

Nejvíce uživatelů online: 1460

Právě Online:
10 Host(ů)

Právě prohlíží tuto stránku:
1 Host(ů)

Nejčastější autoři:

VeronikaKo: 28

Sona: 14

JaroslavD: 13

borec1: 12

ivana29: 12

Statistika členů:

Hostů: 1611

Členů: 977

Moderatorů: 1

Administrátorů: 2

Statistika fóra

Skupiny:6

Fóra:18

Témata:432

Příspěvky:7867

Nejnovější členové: yabanci, majdulik22

Moderátoři: admin: 3997

Administrátoři: admin: 3997, martin.sedlacek: 0