Zpět na obsah

Rodina u soudu

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 Závěrečná ustanovení

 § 104

Ustanovení občanského zákoníku se použijí tehdy, nestanoví-li tento zákon něco jiného.

 

§ 104a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, obecnímu úřadu nebo starostovi, zástupci starosty nebo pověřenému členu zastupitelstva obce podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

 

§ 104b

Pokud snoubenci v době od 1. srpna 1998 do 31. prosince 2002 učinili prohlášení o uzavření manželství před funkcionářem obce, který k tomu nebyl podle § 4 odst. 1 oprávněn, manželství na základě takového prohlášení vzniklo, jestliže byly splněny ostatní zákonné podmínky pro vznik manželství a jestliže soud nerozhodl jinak. To však platí pouze v případě, že snoubenci byli se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že spolu uzavřeli manželství.

 

§ 105

(1) Úprava společného jmění manželů a společného nájmu je stanovena v § 143 až 151 a § 703 až 709 občanského zákoníku.

(2) Pro účely ustanovení § 706 odst. 1 občanského zákoníku se děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby (§ 45) a děti, o které osobně pečuje jejich poručník (§ 78), považují za děti vlastní.

 


§ 106

Dohody a soudní rozhodnutí, kterými byla stanovena před účinností tohoto zákona vyživovací povinnost rozvedených manželů vůči sobě navzájem, mohou být na návrh jednoho z manželů soudem změněny nebo zrušeny, jsou-li v rozporu s tímto zákonem.

 

§ 107

Osvojení provedená podle dosavadních předpisů, s výjimkou osvojení se zápisem osvojitele místo rodiče do matriky, se považují za osvojení podle ustanovení § 63 až 73 tohoto zákona.

 

§ 108

Zrušují se:

  1. zákon č. 265/1949 Sb. , o právu rodinném,
  2. zákon č. 266/1949 Sb. , o zatímních změnách v některých občanských věcech právních,
  3. zákon č. 59/1952 Sb. , o uzavírání manželství s cizinci,
  4. zákon č. 69/1952 Sb. , o sociálně právní ochraně mládeže,
  5. zákonné opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 61/1955 Sb. , o změně předpisů o rozvodu,
  6. zákon č. 15/1958 Sb. , o změně předpisů o osvojení,
  7. nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 70/1952 Sb. , kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže,
  8. zákonné opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 58/1955 Sb. , o dětských příspěvcích a ochranné výchově,
  9. vládní nařízení č. 73/1956 Sb. , kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů.

§ 109

       Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Zpět na obsah