Rodina u soudu


Rodina u soudu

ZÁKON O RODINĚ  (č. 94/1963 Sb.)

ČÁST PRVNÍ  Manželství (§ 1-29)

HLAVA PRVNÍ Vznik manželství (§ 1-10)
HLAVA DRUHÁ Neplatnost a neexistence manželství  (§ 11-17a)
HLAVA TŘETÍ Vztahy mezi manžely (§ 18-21)
HLAVA ČTVRTÁ Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého (§ 22 )
HLAVA PÁTÁ Rozvod (§ 23-29)

ČÁST DRUHÁ  Vztahy mezi rodiči a dětmi (§ 30-84

HLAVA PRVNÍ Rodičovská zodpovědnost (§ 30-40)
HLAVA DRUHÁ Výchovná opatření (§ 41-50)
HLAVA TŘETÍ Určení rodičovství (§ 50a-62a)
HLAVA ČTVRTÁ Osvojení (§ 63-77 )
HLAVA PÁTÁ Poručenství a opatrovnictví (§ 78-84)

ČÁST TŘETÍ  Výživné (§ 85-103)

HLAVA PRVNÍ Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí (§ 85-87)
HLAVA DRUHÁ Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými (§ 88-90)
HLAVA TŘETÍ Vyživovací povinnost mezi manžely (§ 91 )
HLAVA ČTVRTÁ Výživné rozvedeného manžela (§ 92-94)
HLAVA PÁTÁ Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (§ 95
HLAVA ŠESTÁ Společná ustanovení (§ 96-103)

ČÁST ČTVRTÁ  Závěrečná ustanovení (§ 104-109)