!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.
Poškozování cizí věci
§ 257

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
  2. spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání,
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  4. spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.