!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.
Podílnictví
§ 251

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
  1. věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nebo
  2. to, co za takovou věc bylo opatřeno,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až na pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.§ 252

(1) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc větší hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou činností.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, nebo
  2. získá-li takovým činem značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prospěch velkého rozsahu.