!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.Krádež      
§ 247

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
  1. způsobí tak škodu nikoliv nepatrnou,
  2. čin spáchá vloupáním,
  3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  5. byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.  
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.