!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.Ohrožování výchovy mládeže
§ 217

(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že
  1. svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
  2. umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo
  3. závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
  2. pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
  3. spáchal-li takový čin opětovně, nebo
  4. získal-li takovým činem značný prospěch.