!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
§ 187

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
  3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
  2. získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.  

§ 187a

(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.  


§ 188

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, neboc)získá-li takovým činem značný prospěch.